Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021

Viết bởi Andy - Th12 24, 2021
Chiều ngày 15/12/2021, Đảng ủy Trường  tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Xuân Hoan, Bí thư Đảng bộ và đồng chí Trần Chiến Thắng phó Bí thư Đảng bộ chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị có Ban Chấp hành Đảng bộ, chi ủy các chi bộ, đại diện Công đoàn, đoàn Thanh niên và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế.
Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Trần Chiến Thắng, Phó Bí thư Đảng bộ Trường cho biết, năm 2021 Trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện bệnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong tỉnh cũng như trong cả nước ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội trong cả nước và thế giới nói chung và của tỉnh nhà nói riêng, khối lượng, nội dung công việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh; Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao với sự đồng lòng, thống nhất, đoàn kết cao phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các mặt công tác, như: Thực hiện tốt việc quán triệt, xây dựng, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; kịp thời ban hành nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của tập thể cấp ủy; Lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo trước hết là đổi mới nội dung, chương trình đào tạo; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học; đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Lãnh đạo, chỉ đạo công tác trường chính trị đi vào chiều sâu; Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Trường theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị như công tác tài chính, hợp tác quốc tế, thanh tra, thi đua - khen thưởng, …
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục, giải quyết trong năm 2022 như, Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của TW Đảng, của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh có lúc còn chưa đi vào chiều sâu. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại một số chi bộ mặc dù đã có cố gắng nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ còn nặng về nhiệm vụ chuyên môn, chưa đầu tư thời gian cho thảo luận chuyên đề. Trong năm 2021 do dịch Covid-19 nên có những tháng phải tổ chức sinh hoạt trực tuyến nên hiệu quả sinh hoạt chưa cao; một số đảng viên tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao, trong sinh hoạt còn ít ý kiến thảo luận, chưa xác định rõ trách nhiệm của người đảng viên trước yêu cầu phải sắp xếp lao động hợp lí, giữ ổn định và tiếp tục phát triển Nhà trường.
Công tác quần chúng có khi chưa đồng đều; công tác phối hợp chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức và người lao động còn hạn chế; hình thức hoạt động của các đoàn thể chưa linh hoạt, kết quả chưa thật nổi trội.
Việc nhân rộng mô hình, gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi bộ chưa kịp thời.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học và công việc chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng.
Hoạt động nghiên cứu khoa học chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng, nhiều giảng viên đang có tư tưởng làm đề tài để giảm giờ chuẩn, chưa thực sự đầu tư nâng cao chất lượng đề tài; nghiên cứu khoa học trong sinh viên mới được khởi động, chưa đáp ứng yêu cầu.
 Một số viên chức lãnh đạo, quản lí, đảng viên, viên chức và người lao động chưa thực sự gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.
Kết luận của đồng chí Trần Xuân Hoan chủ trì Hội nghị, yêu cầu Đảng ủy và các chi ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ lớn sau:
Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên.
Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá, luân chuyển cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với công việc và năng lực thực tế và trình độ đào tạo. Rà soát lại cơ cấu đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng cán bộ dự nguồn để đáp ứng với yêu cầu nâng cao chất lượng.
Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các Chi bộ tổ chức sinh hoạt theo định kì, sinh hoạt chuyên đề nhằm đảm bảo nội dung và hình thức đa dạng, có chiều sâu.
Tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của UBKT, của chi bộ đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và tình hình thực tế tại Đảng bộ và cơ quan đơn vị.
Đảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt sắp xếp, phân công lại lao động theo hướng công bằng, hợp lí, khoa học tiết kiệm nhân lực, lấy số lượng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, phù hợp với yêu cầu Nhà trường phải tự chủ 57% trong năm 2022.
Tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo và xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, đáp ứng đầy đủ việc giảng dạy và học tập ở mọi bậc học. Tích cực chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến ở một số ngành học. Nghiên cứu, điều chỉnh một số quy định về công tác đào tạo, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành tại trường và tại các cơ sở bệnh viên, thực tập tốt nghiệp. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lí giảng dạy, quản lí học tập, siết chặt quy chế thi, kiểm tra và đánh giá. Chủ động phối hợp để các cơ sở thực hành tham gia vào quá trình đào tạo, gắn kết chặt chẽ đào tạo với thực tiễn xã hội và sử dụng nhân lực sau đào tạo.
Chỉ đạo công tác điều hành ngân sách theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.
Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Trường đã trao tặng Giấy khen cho 01 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 chi bộ có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng; trao tặng Giấy khen 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 08 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z3050077664434_14a88e0a93b1d2cd2f7b103b8593dc00.jpg
 
z3050077735689_fdd4d351f68606bc2aad9886800337bb.jpg
 
z3050077607678_115e2eba9046915026f84f8c41368cce.jpg
 
z3050077823369_994f9d57dfd82d8b1a15adbe1e7db890.jpg
 
 
Tin: Trâm Anh, ảnh: Huy Hải