Quy định mức thu học phí từ năm học 2017 - 2018

Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_sync_config() (line 329 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 0 in tb_megamenu_insert_tb_item() (line 343 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
Viết bởi Andy - Th8 16, 2017

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐNH MC THU HC PHÍ TRONG CÁC S GIÁO DC CÔNG LP
T NĂM HC 2017-2018 ĐN NĂM HC 2020-2021 TRÊN ĐA BÀN TNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 4

Xem chi tiết quy định tại đây

 

2. Trình độ cao đẳng:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo

Năm học 2017-2018

Năm hc 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

1. Nông, lâm, thủy sản

345

490

635

780

2. Khoa học, xã hội, kinh tế, luật

435

550

665

780

3. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

505

650

795

940

4. Y dược

590

775

960

1.140

3. Trình độ trung cấp:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo

Năm học 2017-2018

Năm hc 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

1. Nông, lâm, thủy sản

300

430

560

960

2. Khoa học, xã hội, kinh tế, luật

380

485

590

690

3. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

435

565

690

820

4. Y dược

510

675

840

1.000

 

Quyết định của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh về mức thu học phí