Biên bản làm việc với các tỉnh tại CHDCND Lào

Viết bởi Andy - Th11 15, 2017
 
BIÊN BẢN LÀM VIỆC VỚI CÁC TỈNH TẠI NƯỚC CHDCND LÀO
TRONG KÌ TUYỂN SINH 2017

 

             1. Biên bản ghi nhớ với Tinh Bolykhamxay

             2. Biên bản ghi nhớ với Tinh Huaphan

             3. Biên bản ghi nhớ với Tinh Khammuon

             4. Biên bản ghi nhớ với TinhXiengkhoang