Giới thiệu khoa

Viết bởi vogiap84 - Th11 22, 2017

1. Lịch Sử phát triển Khoa Lý luận chính trị - Khoa Học Cơ Bản

Khoa Lý luận chính trị - Khoa Học Cơ Bản được thành lập tháng 5/2016 theo quyết định số 111/QĐ-CĐYT của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh trên cơ sở sát nhập Bộ môn Lý luận chính trị và Bộ môn Khoa học cơ bản.

Khoa Lý luận chính trị - Khoa học cơ bản có 17 giảng viên được chia thành 2 bộ môn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 12 môn: Toán, Lý, Sinh, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo dục chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

Cấp khoa: Trưởng Khoa Ths. Biện Thị Hương Giang

Cấp Bộ môn: có 2 bộ môn:

- Bộ môn Lý luận chính trị: Trưởng bộ môn Ths. Biện Thị Hương Giang

- Bộ môn Khoa học cơ bản: Trưởng Bộ môn Ths. Phan Văn Phú Cường

2. Chức năng, nhiệm vụ

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sơ sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ nhân viên thuộc khoa;

Biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ viên chức, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc khoa;

Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách.

Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Cao đẳng Y tế ngày càng lớn mạnh.