Giới thiệu khoa

Viết bởi vogiap84 - Th11 22, 2017

1. Lịch Sử phát triển Khoa Lý luận chính trị - Khoa Học Cơ Bản

      Khoa Lý luận chính trị - Khoa Học Cơ Bản được thành lập tháng 5/2016 theo quyết định số 111/QĐ-CĐYT của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh trên cơ sở sát nhập Bộ môn Lý luận chính trị - GDTC - QP và Bộ môn Khoa học cơ bản.

      Khoa Lý luận chính trị - Khoa học cơ bản có 19 giảng viên được chia thành 2 bộ môn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 10 môn: Toán, Lý, Sinh, Hóa, Giáo dục chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

2. Chức năng, nhiệm vụ

      Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

      Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sơ sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

      Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ nhân viên thuộc khoa;

      Biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

      Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ viên chức, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc khoa;

      Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi Khoa phụ trách.

       Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Cao đẳng Y tế ngày càng lớn mạnh.

3. Thành tích đạt được:

a. Tập thể:

* Danh hiệu thi đua:

      - Năm 2017: Đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”

      - Năm 2018: Đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

      - Năm 2019: Đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

      - Năm 2020: Đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

* Hình thức khen thưởng

      - Năm học 2017 - 2018: Được tặng GK của Hiệu trưởng

      - Năm học 2019 - 2020: Được tặng GK của Hiệu trưởng

b. Cá nhân:

* Danh hiệu đạt được

      - Năm 2009:

            + Nguyễn Thị Hoài Như - CSTĐ cơ sở

            + Phan Anh Tuấn - CSTĐ cơ sở

      - Năm 2011:

            Trần Thị Hương - CSTĐ cơ sở

      - Năm 2012:

            Trần Thị Hương - CSTĐ cơ sở

      - Năm 2013:

            + Biện Thị Hương Giang - CSTĐ cơ sở

            + Phan Huy Hoàng - CSTĐ cơ sở

      - Năm 2015:

            + Biện Thị Hương Giang - CSTĐ cơ sở

            + Phan Văn Phú Cường - CSTĐ cơ sở

            + Phan Huy Hoàng - CSTĐ cơ sở

      - Năm 2016:

            + Biện Thị Hương Giang - CSTĐ cơ sở

            + Trần Thị Quỳnh Hoa - CSTĐ cơ sở

      - Năm 2017:

            + Biện Thị Hương Giang - CSTĐ cơ sở

            + Dương Thị Ninh Hương - CSTĐ cơ sở

      - Năm 2018:

            + Phan Huy Hoàng - CSTĐ cơ sở

            + Hồ Thị Như Trang - CSTĐ cơ sở

      - Năm 2020:

            + Bùi Thị Trâm Anh - CSTĐ cơ sở

            + Phan Huy Hoàng - CSTĐ cơ sở

* Hình thức khen thưởng

      - Năm 2006: Biện Thị Hương Giang - GK của Sở Y tế Hà Tĩnh

      - Năm 2014: Biện Thị Hương Giang - Bằng khen của UBND tỉnh

      - Năm 2016 : Biện Thị Hương Giang - Bằng khen của UBND tỉnh

      - Năm 2018: Hồ Thị Như Trang - Bằng khen của UBND tỉnh

      - Năm 2020: Bùi Thị Trâm Anh - Bằng khen của UBND tỉnh

      - Năm 2016 - 2017: Trần Thị Quỳnh Hoa, Hồ Thị Như Trang - GK của Hiệu trưởng

      - Năm học 2017 - 2018:

            + Biện Thị Hương Giang     - GK của Hiệu trưởng

            + Dương Thị Ninh Hương   - GK của Hiệu trưởng

            + Nguyễn Thị Hoài Như      - GK của Hiệu trưởng

      - Năm học 2018 - 2019:

            + Dương Thị Ninh Hương   - GK của Hiệu trưởng

            + Nguyễn Thị Hoài Như      - GK của Hiệu trưởng

            + Hồ Thị Như Trang            - GK của Hiệu trưởng

      - Năm học 2019 - 2020:

            + Dương Thị Ninh Hương   - GK của Hiệu trưởng

            + Nguyễn Thị Hoài Như      - Gk của Hiệu trưởng

            + Phan Anh Tuấn                - GK của Hiệu trưởng

4. Lãnh đạo Khoa, Bộ môn qua các thời kỳ:

      Cấp Khoa: Từ tháng 5 năm 2016 đến nay: Trưởng Khoa Ths. Biện Thị Hương Giang

      Cấp Bộ môn: có 2 bộ môn:

            + Bộ môn Lý luận chính trị - GDTC - QP: Trưởng bộ môn ThS. Biện Thị Hương Giang

            + Bộ môn Khoa học cơ bản: Trưởng Bộ môn ThS. Phan Văn Phú Cường