Lời giới thiệu

Viết bởi vogiap84 - Th11 22, 2017

LỜI GIỚI THIỆU

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - GDTC - QUỐC PHÒNG

   

1. Giới thiệu chung.

1.1. Liên hệ:  Email: lyluanchinhtricdy@gmail.com

1.2. Lịch sử phát triển: Bộ môn Lý luận chính trị - Giáo dục thể chất - Quốc phòng được tách từ Bộ môn Khoa học cơ bản tháng 6 năm 2013 theo quyết định Số 101/CĐYT-TCCB của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 6 năm 2012.

2. Chức năng, nhiệm vụ.

-  Giảng dạy các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên.

-  Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của bộ môn trong từng học kỳ và từng năm học. Phân công nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, giảng viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo của từng người, đảm bảo cân bằng định mức lao động.

-  Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học.

-  Tham mưu cho nhà trường về các hoạt động thể dục, thể thao cho cán bộ, học sinh, sinh viên.

-  Quản lý trực tiếp giảng viên bộ môn, đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua cán bộ giảng viên hằng năm.

-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học cho giảng viên thuộc Bộ môn.

-  Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của  Nhà trường.

-  Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng và các phòng chức năng về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học bộ môn  đảm nhận.

3. Thành tích đạt được.

3.1. Tập thể:

       +  Năm học 2012 - 2013 - Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở

       +  Năm học 2013 - 2014  - Giấy khen của Hiệu trưởng

       +  Năm học 2013 - 2014 - Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở

3.2. Cá nhân:

       +  Năm học 2012 - 2013  - Biện Thị Hương Giang     - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

       +  Năm học 2012 - 2013  - Lê Triều Hải                    - Giấy khen của Hiệu trưởng

       +  Năm học 2013 - 2014  - Biện Thị Hương Giang     - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

       +  Năm học 2013 - 2014  - Biện Thị Hương Giang     - Bằng khen của UBND tỉnh

       +  Năm học 2012 - 2013  - Nguyễn Thị Hoài Như      - Giấy khen của Hiệu trưởng

       +  Năm học 2012 - 2013  - Nguyễn Thị Thảo             - Giấy khen của Hiệu trưởng

       +  Năm học 2013 - 2014  - Lê Triều Hải                   - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

4. Lãnh đạo/trưởng/phó/đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ:

       + Từ năm 2012 đến nay - ThS Biện Thị Hương Giang - Trưởng bộ môn

5. Đội ngũ cán bộ /Thành viên:

 

HỌ VÀ TÊN:  BIỆN THỊ HƯƠNG GIANG

Học hàm - học vị:   ThS Chính trị học

Chức vụ:               Trưởng Bộ môn

Mobile:                  0913653687

Địa chỉ:                  P. Tân Giang, TP Hà Tĩnh

Mail:                      tungnguyensongnhi@gmail.com
 

HỌ VÀ TÊN:  NGUYỄN THỊ HOÀI NHƯ

Học hàm - học vị:   CN Chính trị học

Chức vụ:                Giảng viên

Mobile:                   0948851768  

Địa chỉ:                   P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh

Mail:                       hoainhuchinhtri@gmail.com
 

HỌ VÀ TÊN:  NGUYỄN THỊ THẢO

Học hàm - học vị:   CN Chính trị học

Chức vụ:                Giảng viên

Mobile:                   0912870874

Địa chỉ:                   Khu TT trường CĐ Y tế Hà Tĩnh

Mail:                       thaonguyen06gc@gmail.com
 

HỌ VÀ TÊN:  DƯƠNG THỊ NINH HƯƠNG

Học hàm - học vị:   CN Lịch sử Đảng

Chức vụ:                Giảng viên

Mobile:                   0949400786        

Địa chỉ:                   Số 260 - Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh

Mail:                       ninhhuong.tl@gmail.com
 

HỌ VÀ TÊN:  LÊ TRIỀU HẢI

Học hàm - học vị:   CN …….

Chức vụ:                Giảng viên

Mobile:                   0913029723   

Địa chỉ:                   P. Thạch Linh, TP Hà Tĩnh

Mail:                       letrieuhai2013@gmail.com
 

HỌ VÀ TÊN:  PHAN ANH TUẤN

Học hàm - học vị:   CN Thể dục

Chức vụ:               Giảng viên

Mobile:                  0988811326  

Địa chỉ: Ngõ 204 - Nguyễn Trung Thiên - TP Hà Tĩnh

Mail:                      phantuancdy@gmail.com
 

HỌ VÀ TÊN:  BÙI KHẮC CHUNG

Học hàm - học vị:   CN Thể dục

Chức vụ:               Giảng viên

Mobile:                  0916768301 

Địa chỉ:                  Ngõ 9, -  Xuân Diệu - TP Hà Tĩnh

Mail:                      buichungcdyt@gmail.com