Lời giới thiệu

Viết bởi vogiap84 - Th11 22, 2017

LỜI GIỚI THIỆU

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - GDTC - QUỐC PHÒNG

 

1. Giới thiệu chung.

1.1. Liên hệ: Email: lyluanchinhtricdy@gmail.com

1.2. Lịch sử phát triển: Bộ môn Lý luận chính trị - Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng được tách từ Bộ môn Khoa học cơ bản tháng 6 năm 2013 theo quyết định Số 101/CĐYT-TCCB của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 6 năm 2012.

2. Chức năng, nhiệm vụ.

      - Giảng dạy các môn: Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên.

      - Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của bộ môn trong từng học kỳ và từng năm học. Phân công nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, giảng viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo của từng người, đảm bảo cân bằng định mức lao động.

      - Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học.

      - Tham mưu cho Nhà trường về các hoạt động thể dục, thể thao cho cán bộ, học sinh, sinh viên.

      - Quản lý trực tiếp giảng viên bộ môn, đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua cán bộ giảng viên hằng năm.

      - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học cho giảng viên thuộc Bộ môn.

      - Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của Nhà trường.

      - Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng và các phòng chức năng về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học bộ môn đảm nhận.

3. Thành tích đạt được.

3.1. Tập thể:

            + Năm học 2012 – 2013: Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở

            + Năm học 2013 – 2014: Giấy khen của Hiệu trưởng

            + Năm học 2013 – 2014: Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở

3.2. Cá nhân:

      - Năm 2009:

            + Nguyễn Thị Hoài Như - CSTĐ cơ sở

            + Phan Anh Tuấn - CSTĐ cơ sở

            + Năm học 2012 – 2013: Biện Thị Hương Giang   - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

            + Năm học 2012 – 2013: Lê Triều Hải                   - Giấy khen của Hiệu trưởng

            + Năm học 2013 – 2014: Biện Thị Hương Giang   - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

            + Năm học 2013 – 2014: Biện Thị Hương Giang   - Bằng khen của UBND tỉnh

            + Năm học 2012 – 2013: Nguyễn Thị Hoài Như    - Giấy khen của Hiệu trưởng

            + Năm học 2012 – 2013: Nguyễn Thị Thảo            - Giấy khen của Hiệu trưởng

            + Năm học 2013 – 2014: Lê Triều Hải                    - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

      - Năm 2015:

            + Biện Thị Hương Giang - CSTĐ cơ sở

      - Năm 2016:

            + Biện Thị Hương Giang - CSTĐ cơ sở

      - Năm 2017:

            + Biện Thị Hương Giang - CSTĐ cơ sở

            + Dương Thị Ninh Hương - CSTĐ cơ sở

      * Hình thức khen thưởng

      - Năm 2006: Biện Thị Hương Giang - GK của Sở Y tế Hà Tĩnh

      - Năm 2014: Biện Thị Hương Giang - Bằng khen của UBND tỉnh

      - Năm 2016 : Biện Thị Hương Giang - Bằng khen của UBND tỉnh

      - Năm học 2017 - 2018:

            + Biện Thị Hương Giang      - GK của Hiệu trưởng

            + Dương Thị Ninh Hương    - GK của Hiệu trưởng

            + Nguyễn Thị Hoài Như       - GK của Hiệu trưởng

      - Năm học 2018 - 2019:

           + Dương Thị Ninh Hương     - GK của Hiệu trưởng

            + Nguyễn Thị Hoài Như      - GK của Hiệu trưởng

      - Năm học 2019 - 2020:

           + Dương Thị Ninh Hương    - GK của Hiệu trưởng

           + Nguyễn Thị Hoài Như       - Gk của Hiệu trưởng

           + Phan Anh Tuấn                 - GK của Hiệu trưởng

4. Lãnh đạo/trưởng/phó/đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ:

      + Từ năm 2012 đến nay:   ThS Biện Thị Hương Giang - Trưởng bộ môn

5. Đội ngũ cán bộ/Thành viên:

 

c_giang.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:         BIỆN THỊ HƯƠNG GIANG
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Chính trị học
Chức vụ:               Trưởng bộ môn
Địa chỉ:                  P. Tân Giang - TP Hà Tĩnh
Mobile:                  0916822998
Email:                    tungnguyensongnhi@gmail.com
Biện Thị H. Giang  

 

c_nhu.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN THỊ HOÀI NHƯ
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Chính trị học
Chức vụ:               Giảng viên
Địa chỉ:                  P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Mobile:                  0948851768 
Email:                    hoainhuchinhtri@gmail.com
Nguyễn Thị H. Như  

 

co_thao.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN THỊ THẢO
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Kinh tế chính trị
Chức vụ:               Giảng viên
Địa chỉ:                  P. Trần Phú - TP Hà Tĩnh
Mobile:                  0912870874
Email:                    thaonguyen06gc@gmail.com
Nguyễn Thị Thảo  

 

c_huong.png

 
 
HỌ VÀ TÊN:         DƯƠNG THỊ NINH HƯƠNG
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Lịch sử Đảng
Chức vụ:               Giảng viên
Địa chỉ:                  P. Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
Mobile:                  0949400786   
Email:                    ninhhuong.tl@gmail.com
Dương Thị N. Hương  

 

co_tam.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN THỊ TÂM
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Phương pháp dạy học BM GDCT
Chức vụ:               Giảng viên
Địa chỉ:                  P. Trần phú - TP Hà Tĩnh
Mobile:                  0947337266
Email:                    tamcdy.hth@gmail.com
Nguyễn Thị Tâm  

tuan_1.png

 

 
 
HỌ VÀ TÊN:         PHAN ANH TUẤN
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Quản lí giáo dục
Chức vụ:               Giảng viên
Địa chỉ:                  P. Thạch Quý - TP Hà Tĩnh
Mobile:                  0988811326
Email:                    phantuancdy@gmail.com
Phan Anh Tuấn  

 

t_chung.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:         BÙI KHẮC CHUNG
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Giáo dục thể chất
Chức vụ:               Giảng viên
Địa chỉ:                  P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Mobile:                  0944985566
Email:                    buichungcdyt@gmail.com
Bùi Khác Chung