Lời giới thiệu

Viết bởi Andy - Th6 03, 2016

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

1. Giới thiệu chung.

Lịch sử phát triển: Phòng Tài chính - kế toán trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tiền thân trước đây là Phòng tài vụ - Trường Trung cấp Y tế Hà Tĩnh được thành lập từ tháng 10 năm 1994 đến tháng 10 năm 2006 Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng và Phòng được đổi tên thành Phòng Tài chính - Kế toán. Trải qua 20 năm phát triển và trưởng thành của Nhà trường Phòng Tài chính- Kế toán trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý về công tác kế hoạch - tài chính của trường, phòng làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

2. Chức năng, nhiệm vụ.
2.1. Chức năng:
a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lí hoạt động tài chính và chế độ kế toán.

b) Thực hiện quản  lí tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo chế độ quy định của Nhà nước.

2.2. Nhiệm vụ:
a)  Công tác Tài chính - Kế toán
    - Chủ trì xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm, các quy định, quy trình về công tác tài chính kế toán trong Trường
    - Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
    - Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu về tài sản, vật tư, tiền vốn, phân tích thông tin, số liệu kế toán để tham mưu cho Hiệu trưởng ra các quyết định chỉ đạo, quản lí, điều hành công tác tài chính kế toán cũng như các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lí và quyết định kinh tế, tài chính của Nhà trường.
    - Lập dự toán thu chi trong phạm vi ngân sách quản lí và các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: Học phí, kinh phí hỗ trợ đào tạo, lệ phí khu nội trú, lệ phí khác, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.
    - Phân bổ nguồn kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản cố định hợp lí và cân đối trong toàn bộ kinh phí của Trường căn cứ vào nhu cầu mua sắm và sửa chữa lớn, nhỏ tài sản cố định do các phòng chức năng đề xuất.
    - Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo chế độ tài chính kế toán của Nhà nước.
    - Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lí, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.
    - Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo quyết toán đúng thời hạn.
    - Phối hợp với các đơn vị định kì hàng năm (Hoặc đột xuất khi Hiệu trưởng yêu cầu) tiến hành kiểm kê hoá chất, dụng cụ, tài liệu thư viện, máy móc thiết bị, tiền vốn, đối chiếu sổ sách kế toán với sổ sách kế toán kho, quỹ từng đơn vị trong Trường.
    - Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước.
    - Lập dự toán kinh phí, thuế (Nếu có) và theo dõi thanh toán kinh phí các hợp đồng liên kết đào tạo trong nhà trường. Theo dõi thanh toán kinh phí các hợp đồng kinh tế (Các dịch vụ: Trông giữ xe; cho thuê nhà ăn, căng tin...) và nộp các khoản thuế theo quy định.
    - Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các khoản phụ cấp quản lí, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác (thai sản, dưỡng sức... ) cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng ngắn hạn; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định hiện hành.

    b) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao theo quy định của pháp luật.

3. Đội ngũ cán bộ /Thành viên.

 h_duc.png
 
HỌ VÀ TÊN:         PHAN HOÀNG ĐỨC
Học hàm - học vị:  Cử nhân kinh tế
Chức vụ:                Kế toán trưởng
Mobile:                   0946.286.498   
Địa chỉ:                  Thị trấn Thạch Hà – H. Thạch Hà
Mail:                       phanhoangduc.ht@gmail.com
   Phan Hoàng Đức  
 
 n_huyen.png
 
HỌ VÀ TÊN:           NGUYỄN THỊ HUYỀN
Học hàm - học vị:   Trung cấp kế toán
Chức vụ:                 Kế toán
Mobile:                    0916.608.587   
Địa chỉ:                    P. Hà Bắc Hà - Thành Phố Hà Tĩnh
Mail:                        huyenduyen74@yahoo.com
  Nguyễn Thị Huyền  
 1t.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:          TRẦN THỊ NHƯ Ý
Học hàm - học vị:   Trung cấp kinh tế
Chức vụ:                 Nhân viên kế toán
Mobile:                    091.477.6789
Địa chỉ:                    P. Hà Huy Tập - Thành Phố Hà Tĩnh
Mail:                        trannhuycdy@gmail.com
          Trần Thị Như Ý  
 v_huyen.png
 
HỌ VÀ TÊN:         VÕ THỊ HUYỀN
Học hàm - học vị:  Cử nhân kinh tế
Chức vụ:                Kế toán
Mobile:                   0916.620.945  
Địa chỉ:                   Xã Thạch Trung - Thành Phố Hà Tĩnh
Mail:                        thanhhuyenht1982@gmail.com
   Võ Thị Huyền