Lời giới thiệu

Viết bởi Andy - Th8 15, 2016

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH/SINH VIÊN     

1. Giới thiệu chung.
1.1. Liên hệ: Email: qlhssv2@gmail.com
1.2. Sự phát triển của Phòng Công tác học sinh, sinh viên:
         Trường Trung học Y tế Hà Tĩnh được tái thành lập năm 1994. Công tác học sinh, sinh viên được hình thành và hoạt động trong tổ chức quản lí Phòng Đào tạo. Mặc dù không chia tách nhưng Công tác học sinh, sinh viên đã hoàn thành sứ mệnh của mình góp phần thúc đẩy Nhà trường phát triển. Năm 2006 Phòng Công tác học sinh sinh viên được thành lập, trải qua hơn một thập kỉ, Phòng Công tác học sinh sinh viên có nhiều biến động về nhân lực do yêu cầu công việc, song ở thời điểm nào Phòng cũng phát huy được năng lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ năm 2006 Phòng luôn luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; năm 2010 - 2013; 2014 - 2015 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; năm 2015 đạt danh hiệu điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 đặc biệt năm 2014 được UBND Tỉnh tặng Bằng khen; năm 2012 được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng Bằng khen; 100% các thành viên đạt LĐTT, 30% đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; được tặng bằng khen của UBND Tỉnh, của Thủ tướng Chính phủ.
II. Nội dung Công tác HSSV:
2.1. Tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền
         a) Giáo dục chính trị tư tưởng: Giáo dục, tuyên truyền để học sinh, sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng; có lý tưởng, tri thức pháp luật và bản lĩnh chính trị vững vàng;
         b) Giáo dục đạo đức, lối sống: Giáo dục, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, chuẩn mực đạo đức chung của xã hội, đạo đức nghề nghiệp; lối sống lành mạnh, văn minh phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc; ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể, cộng đồng;
         c) Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật: Nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật; sống, học tập và rèn luyện theo pháp luật;
         d) Tạo điều kiện, giúp đỡ học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường;
         đ) Giáo dục thể chất: Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ và bồi dưỡng các kỹ năng chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng đồng.
2.2. Công tác quản lý học sinh, sinh viên
         a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định;
         b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên;
         c) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên; phát động, tổ chức các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học; tham dự kỳ thi tay nghề các cấp, hội thi văn hóa, hội diễn văn nghệ, hội thao; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của học sinh, sinh viên; thường trực công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên;
         d) Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; phối hợp với công an và chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên trong và ngoài Nhà trường;
         đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh, sinh viên;
         e) Quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú: Xét, tiếp nhận, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên ở nội trú; phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương trong việc quản lý học sinh, sinh viên ở ngoại trú.
2.3. Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa cho học sinh, sinh viên.
         Định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại giữa học sinh, sinh viên và Ban Giám hiệu Nhà trường.
2.4. Công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với học sinh, sinh viên
         a) Tư vấn cho học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với mục tiêu, năng lực, sức khỏe;
         b) Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong Nhà trường; tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, sinh viên là người khuyết tật, người thuộc diện chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng cần sự hỗ trợ;
         c) Giáo dục kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp; bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản và các kiến thức, kỹ năng bổ trợ cần thiết khác cho học sinh, sinh viên;
         d) Thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên;
         đ) Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa Nhà trường và doanh nghiệp, các tổ chức sử dụng người lao động nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên phù hợp với yêu cầu thực tiễn;
         e) Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định.
2.5. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về học sinh, sinh viên.
2.6. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về học sinh, sinh viên, thực trạng việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
2.7. Tổ chức, quản lý công tác học sinh, sinh viên
         Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng, Điều lệ trường trung cấp, Hiệu trưởng Nhà trường quyết định thành lập hệ thống tổ chức, quản lý và quy định cụ thể trách nhiệm của đơn vị, cá nhân để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên theo quy định.
III. Các quy chế, quy định về công tác học sinh, sinh viên:
          - Quy chế học sinh, sinh viên theo Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH
         - Quy chế học sinh sinh viên nội, ngoại trú
         - Quy chế công tác giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập
         - Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện
         - Quy chế khen thưởng kỉ luật học sinh sinh viên
         - Quy chế giao dịch một cữa
         - Các quy định về chế độ chính sách
         - Các quy định về hội họp, giao ban, chào cờ, sinh hoạt
         - Các quy định về ANCT - TTATXH - ATGT
         - Các quy định về phòng chống cháy nổ
         - Các quy định về phòng chống ma túy – tệ nạn xã hội
         - Các quy định về xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa
         -  Các nội dung kí cam kết thực hiện các quy định của HSSV
IV. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên:
          Công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV được quan tâm từ 2005, hiện nay có cán bộ chuyên về công tác tư vấn giới thiệu việc làm liên kết với các đơn vị mở văn phòng đại diện tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh để tổ chức cho HSSV đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản, CHLB Đức…HSSV khi ra trường đều có hồ sơ liên lạc giới thiệu việc làm, mỗi năm tổ chức ít nhất 02 lần tư vấn và 01 lần Hội thảo về việc làm cho HSSV. Tính đến năm 2016 tỉ lệ HSSV có việc làm sau khi ra trường đúng nghề đào tạo đạt 90%.
5. Đội ngũ cán bộ /Thành viên:
 
 trung.jpg
HỌ VÀ TÊN:         TRẦN VĂN TRUNG
Học hàm - học vị:   Dược sĩ CK I
Chức vụ:                Trưởng phòng
Mobile:                   0986 947 926 
Địa chỉ:                   P. Thạch Linh - Thành phố Hà Tĩnh
Mail:                       duocsytrung@gmail.com
          Trần Văn Trung
 
 huan.png
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN VĂN HUẤN
Học hàm - học vị:   Điều dưỡng CK I
Chức vụ:                P. Trưởng phòng
Mobile:                   0916 351 186
Địa chỉ:                   Xã Thạch Châu - Huyện Lộc Hà 
Mail:                        nvhuan86dd@gmail.com
         Nguyễn Văn Huấn
 
 trang.png
HỌ VÀ TÊN:          ĐOÀN THỊ TRANG
Học hàm - học vị:   Cử nhân
Chức vụ:                Chuyên viên
Mobile:                   0963817167
Địa chỉ:                   P. Thạch Linh – Thành phố Hà Tĩnh
Mail:                       doantrangpdt@yahoo.com
      Đoàn Thị Trang
 tinh.png
HỌ VÀ TÊN:         HỒ THỊ TÌNH
Học hàm - học vị:  Y sỹ
Chức vụ:               Phụ trách công việc Khu nội trú
Mobile:                  0978 655 822
Địa chỉ:                  P. Bắc Hà - Thành phố Hà Tĩnh
Mail:                      hothitinhcdythatinh@gmail.com
          Hồ Thị Tình
 
 tuan_1.png
HỌ VÀ TÊN:         PHAN ANH TUẤN
Học hàm - học vị:  Th.s Quản lý giáo dục
Chức vụ:               Phụ trách công việc Khu nội trú
Mobile:                  0918 387 668
Địa chỉ:                  P. Thạch Quý - Thành phố Hà Tĩnh
Mail:                      phantuancdyt@gmail.com
        Phan Anh Tuấn
 
 may.png
HỌ VÀ TÊN:         THÂN THI HỒNG MÂY
Học hàm - học vị:  Dược sĩ Cao đẳng
Chức vụ:               Phụ trách công việc Khu nội trú
Mobile:                  0943 247 102
Địa chỉ:                  P. Đại Nài - Thành phố Hà Tĩnh
Mail:                      thanhongmay@gmail.com
      Thân Thị Hồng Mây