Lời giới thiệu hành chính - Tổ chức

Viết bởi Andy - Th6 03, 2016

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

1. Giới thiệu chung:
      Điện thoại liên lạc: 02393681126
1.2. Lịch sử phát triển Phòng Hành chính - Tổ chức
      Phòng Hành chính - Tổ chức được hình thành từ những ngày đầu thành lập trường. Năm 2013, do nhu cầu phát triển của trường, phòng được tách thành 2 phòng: Tổ chức - Cán bộ và Hành chính Quản trị theo Quyết định số 156/CĐYT-TCCB của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh ngày 10 tháng 10 năm 2013. Đến năm 2016, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Phòng Hành chính - Quản trị sát nhập với Phòng Tổ chức - Cán bộ và đổi tên thành Phòng Hành chính - Tổ chức theo Quyết định số 328/QĐ-CĐYT của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh ngày 03 tháng 10 năm 2016.
2. Chức năng nhiệm vụ:
2.1. Chức năng: Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về
      a) Công tác Hành chính tổng hợp và văn phòng theo quy định của Nhà nước và của Nhà trường;
      b) Công tác Quản trị theo quy định của Trường;
      c) Công tác Tổ chức - Cán bộ của Trường.
2.2. Nhiệm vụ:
      a) Công tác Hành chính - tổng hợp:
      - Dự thảo lịch công tác hàng tuần của Lãnh đạo Trường, lịch sinh hoạt, hội họp, giao ban của Lãnh đạo Trường với trưởng các đơn vị và CCVC-LĐHĐ trong toàn Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.
      - Thống kê, tổng hợp báo cáo hàng tháng của các đơn vị về các mặt hoạt động của Nhà trường, làm báo cáo công tác trong tháng, quý, năm theo yêu cầu của Hiệu trưởng, các đơn vị và cơ quan cấp trên.
      - Tham dự các cuộc họp thường kì của Lãnh đạo Trường, các cuộc họp giao ban cấp Trường, vừa đảm nhiệm chức năng thư kí, vừa nắm tình hình để thực hiện nhiệm vụ tổng hợp.
      - Quản lí các con dấu của Trường và thực hiện việc cấp dấu theo quy định. Tiếp nhận, phân loại các công văn, thư tín, điện báo, fax, thư điện tử... từ các nơi gửi đến; chuyển đến các đơn vị và cá nhân có liên quan để xử lí giải quyết, đánh máy, in ấn, sao chép các loại công văn tài liệu phục vụ hoạt động của Nhà trường, lưu trữ các công văn, giấy tờ của Nhà trường.
      - Tổ chức thường trực theo dõi người vào ra, làm các thủ tục đón tiếp, hướng dẫn khách đến làm việc với Trường;chịu trách nhiệm về việc lễ tân, khánh tiết, trang trí, âm thanh, ánh sáng, phục vụ và bảo đảm mọi điều kiện khác cho các ngày lễ, các buổi tập trung và các hội nghị, hội thảo cấp Trường; tổ chức việc tiếp khách của Trường, bố trí nơi ăn, ở, phương tiện làm việc và đi lại, phục vụ khách theo yêu cầu của Nhà trường.
      - Quản lí các phương tiện, thiết bị do Trường trang bị.
      - Quản lí, sắp xếp, bố trí phòng họp, hội trường, phòng khách của Trường; chủ trì tổ chức các cuộc sinh hoạt, hội nghị của Trường thuộc phạm vi công tác hành chính - quản trị.
      - Chủ trì việc chuẩn bị, tổ chức các ngày lễ kỉ niệm, tết, lễ hội của Nhà trường: Xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức, dự trù cơ sở vật chất; thông báo đến các đơn vị lịch hoạt động, thời gian được nghỉ làm việc những ngày lễ, tết trong năm theo quy định của Nhà nước; thực hiện công việc tạp vụ, phục vụ Lãnh đạo Nhà trường.
      - Chủ trì tổ chức thăm hỏi, hiếu hỉ CCVC-LĐHĐ và các tập thể, cá nhân có mối quan hệ công tác với Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
      - Lưu trữ tài liệu, hồ sơ của Nhà trường, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ quy định về công tác lưu trữ, công việc hành chính theo quy định.
      b) Công tác Quản trị
      - Tham mưu cho Hiệu trưởng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất ngắn hạn, dài hạn, mua sắm trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu hoạt động thường xuyên và phát triển của Nhà trường theo phân công của Hiệu trưởng.
      - Quản lí toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất của Trường, chủ động kiểm tra, phát hiện và đề xuất sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất bị hư hỏng; quản lí, điều hành toàn bộ phương tiện vận tải phục vụ công tác của Lãnh đạo và các cán bộ khác được Hiệu trưởng uỷ quyền...
      - Lập kế hoạch đề xuất Hiệu trưởng và thực hiện việc mua sắm thiết bị văn phòng làm việc, các phòng học và văn phòng phẩm phục vụ các hoạt động của Nhà trường (Trừ thiết bị tin học có quy định riêng).
      - Chủ trì quản lí và thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong toàn Trường; chăm sóc và bảo vệ vườn hoa, cây cảnh.
      - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ; công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác phòng chống thiên tai bão lụt trong phạm vi Nhà trường;
      c) Công tác Tổ chức - Cán bộ
      - Chủ trì xây dựng quy định nội bộ về công tác tổ chức cán bộ, quy định quan hệ công tác và lề lối làm việc của các bộ phận trong Trường.
      - Xây dựng cơ cấu tổ chức, sắp xếp biên chế các đơn vị và bộ phận công tác thuộc Trường;
      - Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ, phát triển đội ngũ CCVC; triển khai thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, hợp đồng, thuyên chuyển, chấm dứt hợp đồng đối với CCVC-LĐHĐ.
      - Quản lí biên chế và quản lí CCVC-LĐHĐ theo quy định phân cấp, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng CCVC như cử đi học tập, thực tập, nghiên cứu, bồi dưỡng; tham mưu và thực hiện việc đánh giá CCVC hàng năm theo quy định.
      - Thường trực, tham mưu về nhân sự, giúp Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập các hội đồng thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, các ban công tác thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ của Trường và của cấp trên.
      - Tham mưu về nhân sự các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hiệu Trưởng; soạn thảo các văn bản về tổ chức nhân sự trình Hiệu trưởng phê duyệt.
      - Quản lí và cập nhật hồ sơ, lí lịch công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong Trường; lập các biểu mẫu, báo cáo thống kê nhân sự định kì theo quy định;
      - Thực hiện các chế độ chính sách cho CCVC-LĐHĐ: Bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm thân thể, hưu trí, mất sức, thôi việc, nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỉ luật.
      - Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan.
      d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao theo quy định của pháp luật.
 

3. Cơ cấu tổ chức

 
 
v_thang.png
 
 
 
HỌ VÀ TÊN:         LÊ NỮ VÂN THẮNG
Học hàm, học vị:        Thạc sĩ Sinh lí 
Chức vụ:                    UVBCH Đảng bộ - Trưởng phòng
Địa chỉ:                       Phường Tân Giang - Thành phố Hà Tĩnh.
Di động:                     0984717376
Mail:                           lenuvanthang@gmail.com
        Lê Nữ Vân Thắng
 
 
nt_duyen.png
 
 
 
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN TRUNG DUYÊN
Học hàm, học vị:        Trung cấp Cơ khí
Chức vụ:                    Tổ trưởng Công đoàn
Địa chỉ:                       Phường Bắc Hà - Thành phố Hà Tĩnh.
Di động:                     0912 026287
Mail:                            duyenhuyen68@gmail.com
    Nguyễn Trung Duyên
 
 
 
lt_trang.png
 
 
 
HỌ VÀ TÊN:       LÊ THỊ TRANG
Học hàm, học vị:     Cử nhân Kinh tế
Chức vụ:                  Văn thư
Địa chỉ:                     P. Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh.
Di động:                    0915117271
Mail:                          trangtdt.264@gmail.com 
Hoàng Thanh Trang
 

 

c_huong.png

 
 
 
HỌ VÀ TÊN:       DƯƠNG THỊ NINH HƯƠNG
Học hàm, học vị:     Thạc sĩ Chính trị
Chức vụ:                 Giảng viên kiêm nhiệm
Địa chỉ:                    Phường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh.
Di động:                   0943357456
Mail:                         ninhhuong.tl@gmail.com 
 Dương Thị Ninh Hương
 

 

ntt_hoa.png

 
 
 
HỌ VÀ TÊN:       NGUYỄN THỊ THANH HOA
Học hàm, học vị:     Cử nhân Kế toán
Chức vụ:                 Nhân viên phục vụ
Địa chỉ:                    Phường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh.
Di động:                   0948185156
Mail:                         thanhhoanguyen260691@gmail.com
 Nguyễn Thị Thanh Hoa
 

 

lt_thuong.png

 
 
 
HỌ VÀ TÊN:         LÊ THỊ THƯƠNG
Học hàm, học vị:        Đại học Điều dưỡng
Chức vụ:                    Nhân viên phục vụ
Địa chỉ:                       Xã Vượng Lộc - Can Lộc -  Hà Tĩnh.
Di động:                     0913864768
Mail:                           lethuongcdyt@gmail.com
Lê Thị Thương
 

 

nt_thao.png

 
 
 
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN THỊ THẢO
Học hàm, học vị:        ThS Chính Trị
Chức vụ:                    Giảng viên kiêm nhiệm
Địa chỉ:                       P. Trần Phú - TP Hà Tĩnh
Di động:                     0912874874
Mail:                          thaonguyen06gc@gmail.com
Nguyễn Thị Thảo