Lời giới thiệu (Sản)

Viết bởi Andy - Th8 15, 2016
BỘ MÔN PHỤ SẢN

Bộ môn PHỤ SẢN trực thuộc khoa Lâm sàng được thành lập từ tháng 5/2016 trước đây chung với bộ môn Nhi gọi là bộ môn Bảo vệ BM-TE-KHHGĐ.

I. Chức năng, nhiệm vụ:
   Giảng dạy các học phần Sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khoả phụ nữ cho các đối tượng CĐĐD, CĐHS, Y sĩ và ĐDTC.          
   Tổ chức các hoạt động NCKH hàng năm, ứng dụng các Sáng kiến kinh nghiệm và  tiến bộ khoa học vào thực tiễn công tác, giảng dạy. Tham gia các đề tài NCKH, các hội thảo khoa học; biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo (lưu hành nội bộ) một số môn học.
   Quản lý trực tiếp giảng viên bộ môn, đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua cán bộ giảng viên hàng năm.
   Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của bộ môn trong từng học kỳ và từng năm học. Phân công nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, giảng viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo của từng người, đảm bảo cân bằng định mức lao động.     
   Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được nhà trường giao.        
   Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc bộ môn.        

   Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của trường.

2. Lịch sử phát triển:
   Trước đây gọi là bộ môn Bảo vệ bà mẹ - trẻ em – KHHGĐ, khi mới thành lập Bộ môn chỉ có 01 GV đến tháng 4/2016 bộ môn có 8 giảng viên Sản và Nhi, tháng 5/2016 tách thành lập bộ môn PHỤ SẢN riêng trực thuộc khoa Lâm sàng có 5 giảng viên.

   Về trình độ giảng viên: có 01 Tiến sĩ và 2 Thạc sĩ, 2 GV còn lại có trình độ Đại học, các giảng viên ngoài giảng dạy lý thuyết ở trường, dạy thực hành lâm sàng tại bệnh viện còn tham gia công tác chuyên môn tại Bệnh viện.

3. Trưởng Bộ môn qua các thời kỳ.
   Trần Thị Tâm 1994 - 1996
   Nguyễn Xuân Hùng1996 – 2002
   Trần Chiến Thắng2002 – 2012
   Hà Thị Hoài Nam 2012 -2016

   Nguyễn Anh Thơ  5/2016- đến nay

4.  Đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy, đào tạo tại Bộ môn năm học 2015 - 2016
     1. Ts. Trần Chiến Thắng
     2.  Ths. Nguyễn Anh Thơ
     3. Ths. Phan Thị kim Dung
     4. CN. 
     5. Cn. Nguyễn Thị Lam
5. Cơ cấu tổ chức:
 
HỌ VÀ TÊN:           NGUYỄN ANH THƠ
Học hàm – học vị:   Thạc sĩ  Sản phụ khoa
Chức vụ:                 Trưởng Bộ môn
Địa chỉ:                    P. Bắc Hà – TP Hà Tĩnh
Di động:                  0989324801
Mail:                        bsthosan80@gmail.com
          Nguyễn Anh Thơ
 
 c_thang1.jpg
HỌ VÀ TÊN:          TRẦN CHIẾN THẮNG
Học hàm – học vị:  Tiến sĩ
Chức vụ:                Phó Hiệu Trưởng
Địa chỉ:                   Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Di động:                 0913356861
Mail:                       chienthang669@gmail.com
          Trần Chiến Thắng
 
 
HỌ VÀ TÊN:        PHAN THỊ KIM DUNG
Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Chức vụ:              Giảng viên
Địa chỉ:                 Trần Phú -  Hà Tĩnh 
Di động:                0982042584
Mail:                     hatinhphandung04@gmail.com
          Phan Thị Kim Dung
 
 
HỌ VÀ TÊN:   
Học hàm - học vị: CN
Chức vụ:              Giảng viên
Địa chỉ:                  
Di động:                
Mail:                      
           
 
 
HỌ VÀ TÊN:  NGUYỄN THỊ LAM
Học hàm - học vị: CN
Chức vụ:              Giảng viên
Địa chỉ:                 Hà Huy Tập-  Hà Tĩnh 
Di động:              0919860987
Mail:                     lamsanht87@gmail.com
          Nguyễn Thị Lam