Lời giới thiệu (THNN)

Viết bởi Andy - Th6 04, 2016
TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ
Email:           cdytehatinh@gmail.com

Điện thoại liên lạc: 090620929

z1467596918335_935008fe4cbc079aa74771b336cd658f.jpg1.Giới thiệu chung.

Trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam, nhu cầu học tập và nâng cao trình độ Tin học, Ngoại ngữ để làm việc hoặc đi du học ở nước ngoài là nguyện vọng thiết thực, ngày càng lớn của học sinh, sinh viên và các tổ chức xã hội, cá nhân ... Trước nhu cầu đó, ngày 31 tháng 3 năm 2016; Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã ra Quyết định số 74/QĐ-CĐYT về việc thành lập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ trực thuộc Ban Giám hiệu trên cơ sở Phòng Công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động quản lí thiết bị tin học và đào tạo tin học, ngoại ngữ của Nhà trường. Đặc biệt là tham gia công tác giảng dạy và cấp chứng chỉ Tin học; Ngoại ngữ cho HSSV trong Nhà trường và những người học đang sinh sống và làm việc trên địa bàn có nhu cầu.

2. Chức năng, nhiệm vụ.
2.1. Chức năng: Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về:
a) Xây dựng kế hoạch, quản lí và  tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo tin học, ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ Thông tin & Truyền thông và đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài.
b) Phối hợp với các phòng, Khoa, trung tâm của Trường, ngoài trường  trong công tác đào tạo, các hoạt động dịch vụ, công tác chính quyền, đoàn thể khác.
c) Quản lí và điều hành hệ thông công nghệ thông tin trong Trường
2.2. Nhiệm vụ:
a) Công tác đào tạo Tin học - Ngoại ngữ
- Tổ chức tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng Tin học, Ngoại ngữ cho các lớp học ngắn hạn, ngoài giờ hành chính do Trung tâm quản lí, được Hiệu trưởng phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo (lớp ngắn hạn và dài hạn); quản lý hồ sơ, tổ chức giảng dạy, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ cho người học sau khi có kết quả học tập tại Trung tâm,  theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ Thông tin & Truyền thông;
- Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Thông tin & Truyền thông;
- Liên kết với các trung tâm, các cơ sở đào tạo Tin học, Ngoại ngữ khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo chức năng nhiệm vụ được giao.
- Đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ - Tin học và Tiếng Việt cho người nước ngoài theo quy định hiện hành;
- Điều tra, thu thập thông tin nhu cầu của người học về Tin học, Ngoại ngữ  trên địa bàn và trong khu vực để đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng Tin học, Ngoại ngữ;
- Phối hợp với Phòng Đào tạo KHCN - HTQT trong công tác tuyển sinh và mở các lớp học cho người nước ngoài có nhu cầu học tập chương trình Tiếng Việt cơ bản;
- Chủ động tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết đào tạo các bậc học, hệ đào tạo phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; điều hành các hoạt động đào tạo tại các lớp do Trung tâm quản lý;
- Phối hợp với các đơn vị và cá nhân liên quan để tổ chức xây dựng chương trình đào tạo (theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế), biên soạn giáo trình để phục vụ giảng dạy, đặc biệt các chương trình, giáo trình Tin học, Ngoại ngữ dành cho HSSV các chuyên ngành Y - Dược và chương trình, giáo trình dạy tiếng Việt cơ bản cho lưu học sinh Lào (đúng với quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, phù hợp với kế hoạch chung của nhà trường);Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Tin học, Ngoại ngữ cho người học;
- Phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh..., gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và phục vụ nhu cầu đời sống xã hội;  chủ động khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế;
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên dạy Tin học, Ngoại ngữ; quản lý chương trình, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, nhân viên và học viên thuộc Trung tâm;
b) Quản lí và điều hành hệ thông công nghệ thông tin trong Trường
- Xây dựng các văn bản quy định về hoạt động công nghệ thông tin, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức quản lí, xử lý dữ liệu số, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tin học trong nhà Trường;
- Quản lý hệ thống máy chủ, phần mềm ứng dụng và quản trị mạng của nhà trường. Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống máy tính trong toàn bộ nhà trường.
- Đầu mối tổ chức thực hiện các hợp đồng, hợp tác, liên kết đào tạo với các đơn vị khác phù hợp với cơ sở vật chất kỹ thuật và năng lực của Trung tâm.
- Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh Y tế, Giáo dục nhằm giải quyết nhu cầu hiện nay, đồng thời tạo thêm thu nhập chính đáng cho cán bộ và góp phần quảng bá thương hiệu của Nhà trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với các quy định trong nhà trường. 

Đội ngũ cán bộ  tại trung tâm.
1. Trương Sỹ Nam.           Giám đốc Trung tâm
2. Nguyễn Nữ Thu Thủy:  Chuyên viên
3. Điện Thị Thu Hoài:        Chuyên viên
4. Trương Huy Hải :          Chuyên viên
5. Trần Thị Hương:           Giáo viên
6. Nguyễn Thị Tâm:          Giáo viên

5. Đội ngũ cán bộ /Thành viên:

 anh_nam.png
 
 
HỌ VÀ TÊN:        TRƯƠNG SỸ NAM
Học hàm - học vị:  Thạc sĩ Tin học
Chức vụ:                 Giám Đốc 
Địa chỉ:                    Phường Thạch Linh – Thành phố Hà Tĩnh
Mobile:                    0906209229                
Email:                      namvnn76@gmail.com
    Trương Sỹ Nam  
 thuy.png
 
 
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN NỮ THU THỦY
Học hàm - học vị:  ThS Tiếng Anh
Chức vụ:                 Chuyên Viên
Mobile:                    0977055429   
Địa chỉ:                    P. Thạch Quý - TP Hà Tĩnh
Mail:                        nguyenthu266@gmail.com
   Nguyễn Nữ T. Thủy  

 

hoai.jpg
  
  
HỌ VÀ TÊN:         ĐIỆN THỊ THU HOÀI
Học hàm - học vị:   CN Ngữ Văn
Chức vụ:                Chuyên viên
Mobile:                   0944852580
Địa chỉ:                   P. Trần Phú - TP Hà Tĩnh
Mail:                        thuhoai201092@gmail.com
Điện Thị Thu Hoài  

 

hai_0.jpg
 
  
HỌ VÀ TÊN:         TRƯƠNG HUY HẢI
Học hàm - học vị:  KS Tin Học
Chức vụ:                Chuyên viên
Mobile:                   0978400355
Địa chỉ:                   P. Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh
Mail:                        huyhaicntt@gmail.com
Trương Huy Hải  

 

huong_0.jpg
   
  
HỌ VÀ TÊN:         TRẦN THỊ HƯƠNG
Học hàm - học vị:   CN Tiếng Anh
Chức vụ:                 Giáo viên
Mobile:                    01697835911   
Địa chỉ:                    P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Mail:                        lehuongcdy@gmail.com
Trần Thị Hương  

 

z2057537492555_e2602ba6dda5974855fe5b77ece23d19.jpg
 
 
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN THỊ TÂM
Học hàm - học vị:   CN Ngữ Văn - ThS LLCT
Chức vụ:                Giáo viên
Mobile:                   0947337266 
Địa chỉ:                   P. Trần phú - TP Hà Tĩnh
Mail:                        tamcdy.hth@gmail.com 
Nguyễn Thị Tâm