Lời giới thiệu (YHCS)

Viết bởi Andy - Th6 01, 2016

BỘ MÔN Y HỌC CƠ SỞ

    Email: buithitramanh81@gmail.com

Ảnh

 

Thành tích cao nhất:
a. Tập thể: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cấp cơ sở
b. Cá nhân: 02 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp tỉnh
Chức năng, nhiệm vụ:      
Bộ môn Y học cơ sở là một đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, có các nhiệm vụ sau:
a) Quản lý giảng viên, viên chức, người lao động trong Bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng
b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy các học phần Giải phẫu sinh lý, Vi sinh-Kí sinh của các đối tượng Cao đẳng, Y sĩ đa khoa, Điều dưỡng trung cấp; học phần Sinh lý bệnh, Hóa Sinh của các đối tượng Cao đẳng; học phần Y học cơ sở của Dược sĩ Trung cấp theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của Trường theo quy định của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, bao gồm:
Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành theo từng trình độ đào tạo thuộc Bộ môn quản lý hoặc do hiệu trưởng giao;
Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất;
Biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của Nhà trường; phát triển các chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định;
Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuần đầu ra của người học theo cam kết đã công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.
c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ: Tổ chức các hoạt động NCKH hàng năm, ứng dụng các Sáng kiến kinh nghiệm và tiến bộ khoa học vào thực tiễn công tác, giảng dạy. Tham gia các đề tài NCKH, các hội thảo khoa học.
d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.
đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, viên chức, người lao động, người học thuộc Bộ môn; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Bộ môn.
e) Tổ chức đánh giá giảng viên, viên chức, người lao động trong Bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường  theo quy định của Nhà trường.
g) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập của Bộ môn.
h) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.
Lịch sử phát triển:
            Bộ môn Y học cơ sở được thành lập từ tháng 12 năm 2007, được tách ra từ Bộ môn Khoa học cơ bản - Y học cơ sở của trường Trung học Y tế Hà Tĩnh, nay là trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.
Trưởng, phó bộ môn qua các thời kỳ:
1. Lê Nữ Vân Thắng: Trưởng BM từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 11 năm 2013.
            2. Bùi Thị Trâm Anh: Phó trưởng BM (Phụ trách BM) từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 4 năm 2015. Từ tháng 5/2015 đến nay đảm nhiệm chức vụ Trưởng BM.
Đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy tại bộ môn năm học 2017-2018:
  1. Bùi Thi Trâm Anh- Môn Hóa học, Hóa sinh, Hóa phân tích
  2. Nguyễn Thị Nguyệt- Môn VSKS và Hóa sinh
  3. Phan Văn Thêm- Môn VSKS
  4. Lê Nữ Vân Thắng- Môn GPSL
  5. Lê Văn Huân- Môn GPSL
  6. Nguyễn Tất Tuấn- Môn GPSL
  7. Trần Minh Vương- Môn GPSL
  8. Nguyễn Thị Ái- Môn Sinh lí bệnh
     
Cơ cấu tổ chức ( Giảng viên cơ hữu)
 Ảnh
HỌ VÀ TÊN:          BÙI THI TRÂM ANH
Học hàm - học vị:   Thạc sĩ Hóa
Chức vụ:                 Trưởng bộ môn
Mobile:                   0945520563
Địa chỉ:                   K8- Thị Trấn Thạch Hà- Tỉnh Hà Tĩnh
Mail:                        buithitramanh81@gmail.com
     Bùi Thị Trâm Anh
 
 Ảnh
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN THỊ NGUYỆT
Học hàm - học vị:   CN Xét nghiệm
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                    0914.902.380  
Địa chỉ:                   Phường Thạch Linh – Thành phố Hà Tĩnh
Mail:                        nguyetcdythatinh@gmail.com
   Nguyễn Thị Nguyệt  
 Ảnh
HỌ VÀ TÊN:          PHAN VĂN THÊM
Học hàm - học vị:   CN Xét nghiệm
Chức vụ:                 Giảng viên
Mobile:                    0904393234
Địa chỉ:                   Phường Đại Nài  - Thành Phố Hà Tĩnh
Mail:                        phanthemcdytht@gmail.com 
      Phan Văn Thêm
 
 
HỌ VÀ TÊN:                TRẦN MINH VƯƠNG
Trình độ chuyên môn:  CN Điều dưỡng
Chức vụ:                       Giảng viên
Địa chỉ:                          Khu tập thể -Trường Cao đẳng                                         Y tế Hà Tĩnh (Cơ sỡ cũ)
Di động:                         0916331286
Email:                            vuongcdytht@gmail.com
Trần Minh Vương