Thông báo kết quả xét hồ sơ đăng kí tuyển dụng giảng viên năm 2017

Viết bởi Andy - Th10 14, 2017

Căn cứ Công văn số 5281/UBND-NC1  ngày 22/8/2017 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh về việ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viêr chức, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017; 
Căn cứ Thông báo số 305/TB-CĐYT-HCTC ngày 28/8/2017 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh về việ tuyển dụng viên chức; Ngày 26 tháng 9 năm 2017, Hội đông tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã rà soát, đối chiếu hồ sơ. đăng kí tuyển dụng giảng viên  các tiêu chuẩn, điều kiện đăng kí dự tuyển. Kết quả có 07 hồ sơ đạt tiêu chuẩn dự tuyển gồm các cá nhân có tên sau:

Xem tiếp nội dung