Tuyển viên chức bổ sung

Viết bởi Andy - Th12 11, 2019

         Căn cứ Công văn số 3980/UBND-NC1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 20 tháng 6 năm 2019 về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức;

         Căn cứ nhu cầu nhân lực thành lập Phòng khám Đa khoa tiến tới thánh lập Bệnh viện Nhà trường;

         Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tiếp tục tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2019:

Xem nội dung chi tiết