Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức

Viết bởi Andy - Th8 20, 2019

Căn cứ Công văn số 3980/UBND-NC1 ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyền dụng viên chức, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

 

Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 viên chức

       - 03 Bác sĩ đa khoa hoặc Y đa khoa

       (Dự kiến phân công học chuyên khoa sau khi tuyển dụng: Nhi; Chẩn đoán Hình ảnh, Ngoại)

Xem nội dung chi tiết