Quy định tổ chức thi kết thúc học phần đối tượng đào tạo liên thông

Viết bởi Andy - Th3 23, 2018

Nhằm tiếp tục đổi mới công tác đánh giá kết quả học tập  của học sinh, sinh viên theo hướng tăng tính khách quan, tin cậy và sát hợp. Lãnh đạo Trường yêu cầu các phòng, ban, khoa, bộ môn thực hiện những nội dung sau

 

Xem tiếp nội dung