Viết bởi Andy - Th10 19, 2017

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ xin thông báo

DO ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN CỦA NHÀ TRƯỜNG NÊN LỊCH THI LẦN 2

KÌ THI SÁT HẠCH KỈ NĂNG SỬ DỤNG CNTT (TIN HỌC) DỰ KIẾN VÀO NGÀY 21/10/2107

ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH SANG NGÀY 27/10/2017; THỜI GIAN THI : 13:30 (Thứ 6 ngày 27/10/2017)

HSSV chú ý và thông báo cho mọi người được biết!