Các văn bản hành chính

Viết bởi Andy - Th9 16, 2017

XEM HOẶC Download TÀI LIỆU Ở CÁC MỤC DƯỚI ĐÂY

          1. Chức năng - Nhiệm vụ

          2. Kế hoạch KT-KĐCLGD 2017-2018

          3. QĐ đánh giá sinh viên theo TT 09

          4. Quy chế thi học phần

          5. Quyết định chuẩn đầu ra

          6. Thông báo thực hiện Chuẩn năng lực TH-NN

 

 

.

Phong Ban: