Các văn bản hành chính

Viết bởi Andy - Th9 16, 2017

XEM HOẶC DOWLOAD TÀI LIỆU Ở CÁC MỤC DƯỚI ĐÂY

          1. Chức năng - Nhiệm vụ

          2. Kế hoạch KT-KĐCLGD 2019-2020

          3. QĐ đánh giá sinh viên theo TT 09

          4. Quyết định chuẩn đầu ra (DL)

          5. Quy định xây dựng và tổ chức thi trắc nghiệm 

          6. Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng

          7. Các Quy trình đã phê duyệt

          8. Báo cáo Tự đánh giá chất lượng năm 2019 và các năm tiếp theo

 

Phong Ban: