Lời giới thiệu

Viết bởi Andy - Th8 11, 2016

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

       Tên viết tắt:  Tiếng Việt: KT-ĐBCLGD

       Địa chỉ:         Đường Lê Hồng Phong - TP Hà Tĩnh

       Liên hệ:        ĐT (039)3895674.

       Email:           khaothicdy@gmail.com

       Website:       cdytehatinh.edu.vn

       Năm thành lập đơn vị:  2012

1. Giới thiệu:

       Trên cơ sở là Bộ phận Kiểm định chất lượng,  Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 100/QĐ-CĐYT ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

2. Chức năng

       Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng thực hiện quản lí trong điều hành công tác liên quan đến lĩnh vực khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục.

3. Nhiệm vụ

3.1. Về công tác khảo thí

       a) Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản về quản lý và tổ chức thực hiện công tác khảo thí; Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Nhà trường;

       b) Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc môn học đối với các ngành, bậc và hệ đào tạo đảm bảo đúng mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra của ngành đào tạo;

       c) Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lí Đào tạo - Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức kì thi kết thúc môn học, thi tốt nghiệp cho các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường;

       d) Tổ chức chấm thi, quản lý, lưu trữ bài thi, đề thi và kết quả thi kết thúc môn học tất cả bậc học, các hệ đào tạo của Nhà trường;

       e) Phối hợp với các khoa, bộ môn cải tiến phương pháp thi cho phù hợp với yêu cầu của ngành, bậc và hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo; nghiên cứu, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi;

       g) Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc giám sát, kiểm tra công tác khảo thí; đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí theo hướng chính quy, hiện đại và hội nhập;

       h) Thực hiện thống kê và báo cáo theo yêu cầu của Nhà trường về công tác khảo thí; thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác khảo thí do Lãnh đạo Trường phân công.

3.2. Về công tác Bảo đảm chất lượng

       a) Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản về quản lý và tổ chức thực hiện công tác bảo đảm chất lượng giáo dục theo Quy định và Hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Nhà trường;

       b) Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, các giải pháp nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường;

       c) Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn định kỳ tổ chức thu thập ý kiến của học sinh - sinh viên, viên chức - giảng viên và các cơ sở sử dụng nhân lực lao động về chất lượng đào tạo và phục vụ của Nhà trường;

       d) Xây dựng kế hoạch trong lĩnh vực bảo đảm chất lượng giáo dục; tổ chức, triển khai công tác tự đánh giá; hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường thực hiện kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng;

       g) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, giám sát, kiểm tra công tác bảo đảm chất lượng của các đơn vị trực thuộc Trường; đề xuất các biện pháp thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng;

       h) Báo cáo kết quả tự đánh giá; kết quả xây dựng, vận hành đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng theo Quy định và Hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

       i) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác bảo đảm chất lượng do Lãnh đạo Trường phân công

4. Lãnh đạo/trưởng / phó/ đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ:

       - Từ năm 2012 đến nay - ThS Nguyễn Quang Tân - Trưởng phòng

       - Từ năm 2012 đến 2013 - ThS Nguyễn Thị Do Cam - P. Trưởng phòng

       - Từ năm 2013 đến 5/2016 - ThS Nguyễn Thanh Hải - P. Trưởng phòng

       - Từ 5/2016 đến nay - ThS Nguyễn Thị Ái - P. Trưởng phòng

5. Đội ngũ cán bộ /Thành viên hiện nay:

 
 quang_tan-s.jpg
HỌ VÀ TÊN:           NGUYỄN QUANG TÂN
Học hàm - học vị:    Thạc sĩ - Bác sĩ
Chức vụ:                 Trưởng phòng
Mobile:                    0912540538
Mail:                       quangtan62@gmail.com
          Nguyễn Quang Tân
 
 ai.png
HỌ VÀ TÊN:           NGUYỄN THỊ ÁI
Học hàm - học vị:   Thạc sĩ - Bác sĩ
Chức vụ:                 P. Trưởng phòng
Mobile:                   0919781646
Địa chỉ:                   P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Mail:                       Bsaicdy@gmail.com
          Nguyễn Thị Ái
 
 
thanh_cong.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN THÀNH cÔNG
Học hàm - học vị:   ThS Tin học
Chức vụ:                Chuyên viên
Mobile:                   0946526567
Địa chỉ:                   P. Tân Giang - TP Hà Tĩnh
Mail:                       thanhcong04t1n@yahoo.com 
          Nguyễn Thành Công
 
 
nt_nga.jpg
 
HỌ VÀ TÊN:          NGUYỄN THỊ NGA
Học hàm - học vị:   CN Tin học
Chức vụ:                Chuyên viên
Mobile:                   0916608584
Địa chỉ:                   P. Tân Giang - TP Hà Tĩnh
Mail:                       ngatinh7983@gmail.com
          Nguyễn Thị Nga