Ban giám hiệu

Viết bởi Andy - Th8 10, 2016

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH

tranxuanhoan-s.jpg

  
TRẦN XUÂN HOAN
TIẾN SĨ - NGƯT – HIỆU TRƯỞNG
Điện thoại: 0393.858.690
Mobile:      0913.550.422
Địa chỉ:     P. Tân giang-TP Hà Tĩnh

c_thang1.jpg

  
TRẦN CHIẾN THẮNG
TIẾN SĨ  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Điện thoại:  0393.858.690
Mobile:       0913.356.861
Địa chỉ:       P. Bắc Hà-TP Hà Tĩnh
Email: chienthang669@yahoo.com.vn

Ảnh

  
NGUYỄN VĂN
ThS.    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Điện thoại:  0393.858.689
Mobile:       0914960668
Địa chỉ:       P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Email:  bsnhannghia@gmail.com