Quy chế hoạt đông

Thông báo lỗi

  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6591 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/cdytehatinhedu/public_html/includes/common.inc).
Viết bởi vogiap84 - Th11 22, 2017

     UBND TỈNH HÀ TĨNH                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHUYẾN DẠY KHUYẾN HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 477 /QĐ-CĐYT

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Trường CĐYT Hà Tĩnh)

 

Chương I
MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 1: Mục tiêu

Hội khuyến học Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Hội khuyến học) là tổ chức tự nguyện của các thế hệ cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có tâm huyết với sự nghiệp "trồng người". Hội khuyến học hoạt động nhằm thực hiện ba mục tiêu cơ bản:

1) Xây dựng quỹ học bổng, quỹ khen thưởng nhằm khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập của học sinh, đặc biệt chú ý tới những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, những học sinh, sinh viêncó thành tích học tập tốt, những học sinh, sinh viênđạt được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, những học sinh, sinh viên có năng khiếu có thể phát triển thành nhân tài, có tinh thần phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của nhà trường, của xã hội. Đồng thời khuyến khích và động viên các cán bộ, giáo viên đạt thành tích cao trong công tác, trong các kỳ thi về chuyên môn, nghiệp vụ.

2) Tạo điều kiện hỗ trợ để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.

3) Góp phần xã hội hoá giáo dục, cổ vũ xã hội trân trọng hơn vai trò của sự nghiệp giáo dục đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Điều 2: Nguyên tắc tổ chức

Hội khuyến học hoạt động theo Điều lệ của Hội khuyến học và trong khuôn khổ luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội khuyến học có quỹ riêng và do Ban chấp hành Hội khuyến học trực tiếp quản lý. BCH chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển, tổ chức điều hành mọi hoạt động của Hội.

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động

Để thực hiện tôn chỉ, mục đích của mình, Hội khuyến học phải đảm bảo các nguyên tắc trong hoạt động như sau:

- Tuân thủ các qui định hiện hành của Nhà nước cũng như các qui định, qui chế, điều lệ nhà trường, của Hội khuyến học; tranh thủ sự hỗ trợ tạo điều kiện của ngành giáo dục đào tạo và các cơ quan đoàn thể;

- Phát huy quyền chủ động sáng tạo của các hội viên, của Ban chấp hành; phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt chú ý tới những nơi có cựu học sinh, sinh viênđể vận động sự tham gia của các thế hệ CB, giảng viên, học sinh, sinh viên làm phong phú nội dung hoạt động của Hội;

- Tranh thủ sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của các thế hệ cán bộ, giảng viên, và học sinh, của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước nhằm duy trì và phát triển Hội khuyến học.

- Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh trong việc đề ra Kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm.

Chương II
HỘI VIÊN HỘI KHUYẾN HỌC

Điều 4: Hội viên

Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên các thế hệ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của Nhà trường, tán thành Quy chế của Hội khuyến học, tự nguyện hoạt động theo sự phân công của Ban chấp hành Hội khuyến học đều được xem xét và công nhận là hội viên của Hội khuyến học. Ngoài ra, Hội khuyến khích, kêu gọi mọi tầng lớp công dân Việt Nam, mọi đơn vị, tổ chức đoàn thể tích cực tham gia và ủng hộ để Hội khuyến học ngày càng phát triển.

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của hội viên Hội khuyến học

5.1. Hội viên có quyền:

- Đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế với mục đích phát triển Hội khuyến học ngày càng lớn mạnh;

- Ứng cử, đề cử, bầu cử nhân sự vào Ban chấp hành Hội khuyến học;

- Được tạo điều kiện và được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong hoạt động đóng góp xây dựng và phát triển Hội khuyến học;

5.2. Hội viên có trách nhiệm:

- Tôn trọng và thực hiện Quy chế, nghị quyết công tác của Ban chấp hành Hội khuyến học;

- Tuyên truyền phát triển hội viên mới;

- Đóng góp xây dựng quỹ theo khả năng và với tinh thần tự nguyện.

 

Điều 6: Ghi nhận công lao đóng góp

Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viêncác thế hệ cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tâm huyết, nhiệt tình đóng góp vật chất để xây dựng và phát triển Hội khuyến học được ghi nhận trong sổ vàng, hoặc trao tặng chứng chỉ ghi danh của Ban chấp hành Hội khuyến học.

Ban chấp hành có trách nhiệm đề xuất, tôn vinh và khen tặng các danh hiệu xứng đáng cho các Hội viên tổ chức có công lao xây dựng Hội khuyến học.

Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 7: Bộ máy điều hành

Ban chấp hành Hội khuyến học là cơ quan duy nhất điều hành mọi hoạt động của Hội trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và phối hợp chặt chẽ với nhà trường.

Ban chấp hành Hội khuyến học được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh ký quyết định thành lập.

Để duy trì các hoạt động được thường xuyên liên tục, phù hợp với điều kiện công việc của mọi thành viên, Chủ tịch Hội khuyến học liên hệ với các thành viên trong Ban chấp hành bằng các phương tiện thuận lợi nhất như: văn bản; e-mail; điện thoại; fax… để trao đổi công việc và xin ý kiến, quyết định thực hiện trên nguyên tắc được ủng hộ tán thành từ 70% số phiếu trở lên.

 

Chương IV
TÀI CHÍNH

Điều 8: Nguồn thu

Kinh phí của Hội khuyến học do các thế hệ cán bộ, giảng viên Nhà trường tự nguyện đóng góp; ngoài ra Hội thu hút sự đóng góp ủng hộ của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 9: Chi phí

Ban chấp hành Hội khuyến học lập kế hoạch chi phí hàng năm trên nguyên tắc tuân thủ Quy chế của Hội khuyến học và phù hợp với Kế hoạch hoạt động hàng năm của nhà trường.

Mọi hoạt động thu/chi được minh bạch, công khai và được Ban chấp hành Hội khuyến học quản lý, quyết định.

 

Chương V
HỌC BỔNG, KHEN THƯỞNG VÀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG DẠY/HỌC

Điều 10: Học bổng và khen thưởng

10.1 Về học bổng:

- Đối tượng hưởng học bổng: Là học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường Cao dẳng Y tế Hà Tĩnh.

- Kỳ hạn học bổng: mỗi năm học xét và trao hai lần:.

- Mức học bổng: do Ban chấp hành quyết định.

- Tiêu chí xét tuyển dựa trên các căn cứ sau đây:

+ Hoàn cảnh gia đình khó khăn;

+ Kết quả học tập, rèn luyện trong năm học;

       + Các thành tích khác (tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội, thi HSG...)

10.2 Về khen thưởng:

- Đối tượng được khen thưởng: Là học sinh/ cán bộ-nhân viên, giáo viên đang học tập/ công tác, giảng dạy tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

+ Là học sinh, sinh viêncó các thành tích đặc biệt nổi trội trong các kỳ thi học sinh, sinh viêngiỏi, thi năng khiếu cấp thành phố, quốc gia...

+ Là CB-NV, GV có thành tích cao trong công tác, trong các kỳ thi về chuyên môn, nghiệp vụ...

- Kỳ hạn khen thưởng: mỗi năm học xét và trao hai lần: Lễ Kỉ niệm ngày Nhà giáo VN (20/11) và rằm Trung thu hàng năm.

- Mức khen thưởng: do Ban chấp hành quyết định.

- Tiêu chí xét tuyển: dựa trên kết quả, thành tích trong các kỳ thi, các hoạt động...

Điều 11: Qui trình xét học bổng và khen thưởng

1) Ban chấp hành Hội khuyến học đề nghị nhà trường căn cứ vào Quy chế để lựa chọn, đề xuất danh sách học sinh/ CB-NV, giáo viên đủ điều kiện được hưởng học bổng/khen thưởng, nêu rõ thông tin cá nhân và lý do được đề xuất.

2) Ban chấp hành căn cứ vào Quy chế và đề xuất của lãnh đạo nhà trường, tổ chức họp xét duyệt danh sách học sinh/ CB-NV, giáo viên được hưởng học bổng/ khen thưởng và phối hợp với nhà trường tổ chức trao học bổng/ khen thưởng cho học sinh/ CB-NV, giáo viên.

Điều 12: Hỗ trợ hoạt động dạy/học

Căn cứ vào tình hình, điều kiện về hoạt động dạy/ học cụ thể, lãnh đạo nhà trường đề nghị hỗ trợ kinh phí với Ban chấp hành Hội khuyến học bằng văn bản. Ban chấp hành tổ chức họp, xin ý kiến các thành viên và quyết định.

 

Chương VII
TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ

Điều 13: Tuyên truyền quảng bá

Ban chấp hành Hội khuyến học có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng các thông tin về Hội khuyến học tới các đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân để mọi người tham gia đóng góp, xây dựng và ủng hộ Hội khuyến học ngày càng lớn mạnh.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnht hường xuyên cập nhật thông tin lên trang website của trường để cán bộ, giảng viên học sinh, sinh viên trong trường cũng như tất cả mọi người trong và ngoài nước biết về các hoạt động của Hội khuyến học.

 

Chương VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14:

Chủ tịch Hội khuyến học là người chịu trách nhiệm cao nhất tổ chức thực hiện theo Quy chế này.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh ký tên dưới đây, đồng ý chịu trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban chấp hành Hội khuyến học hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời cử những cán bộ/ giảng viên tâm huyết và có năng lực tham gia Ban chấp hành Hội khuyến học, cũng như chỉ đạo các đơn vị trong nhà trường phối hợp thực hiện những công việc liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp thì Ban chấp hành Hội khuyến học tổng hợp, tổ chức xin ý kiến Hội khuyến học tỉnh Hà TĩnhLãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh xem xét điều chỉnh hay bổ sung để Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học nhà trường hoàn chỉnh và phù hợp hơn.

                   Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC

(Đã kí)

 

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Xuân Hoan