Về công tác Đào tạo

Viết bởi Andy - Tháng 5 21, 2019
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
_________________
         
          Nội dung các văn bản:
 

               1. Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH

               2. Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH

               3. Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH

               4. Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH

               5. Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH

               6. Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH

               7. Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH

               8. Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH

               9. Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH

               10. Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH

               11. Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH

                12. Thông tư số 23/2018/TT-BLĐTBXH

                13. Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH

                14. Chương trình đào tạo  Y sĩ

                15. Chương trình CĐ Điều dưỡng liên thông

                16. Chương trình CĐ Hộ sinh liên thông

                17. Chương trình đào tạo  CĐ Dược

                18. Chương trình đào tạo  CĐĐD

                19. Chương trình đào tạo  CĐHS

                20. Chương trình đào tạo  DSTrC

                21. Chương trình đào tạo  ĐDTrC

                22. Chương trình đào tạo  KTVXN