Cơ sở vật chất

Viết bởi Andy - Th1 15, 2021

CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 
CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS

(Kèm theo Văn bản số 2435/SLĐTBXH-GDNN ngày 16/10/2020 của Sở LĐTBXH)

Xem nội dung