Giới thiệu bộ môn

Viết bởi vogiap84 - Th11 22, 2017

LỜI GIỚI THIỆU

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

 

1. Giới thiệu chung.

Bộ môn KHCB được thành lập  từ khi thành lập trường sau nhập thành bộ môn Khoa Học Cơ Bản - Y Học Cơ Sở. Tháng 12 năm 2007, được tách ra  từ Bộ môn  Khoa học cơ  bản - Y học cơ sở  của trường Trung học Y tế  Hà Tĩnh, nay là trường Cao đẳng  Y tế Hà Tĩnh.

2. Chức năng, nhiệm vụ.

2.1. Chức năng: Bộ môn KHCB là đơn vị hành chính cơ sở của trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, có chức năng và nhiệm vụ sau: 

Giảng dạy các học phần  Ngoại Ngữ, Tin Học, Lý Sinh, Sinh Học, Toán, Hóa.

Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của bộ môn trong từng học kỳ và từng năm học. Phân công nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, giảng viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo của từng người, đảm bảo cân bằng định mức lao động.

Tổ chức các hoạt động NCKH hàng năm, ứng dụng các Sáng kiến kinh nghiệm và  tiến bộ khoa học vào thực tiễn công tác, giảng dạy. Tham gia các đề tài NCKH, các hội thảo khoa học; biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo (lưu hành nội bộ) một số môn học. 

Quản lý trực tiếp giảng viên bộ môn, đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua cán bộ giảng viên hằng năm.

Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được nhà trường giao.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc Bộ môn.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của trường.

Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng và các phòng chức năng về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học bộ môn  đảm nhận. Tham mưu với nhà trường về việc bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao trình độ của giảng viên.

2.2. Nhiệm vụ:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy bằng các hình thức tự học, tự  bồi  dưỡng, chuyên đề, ngoại khoá, nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học.

-  Không ngừng thực hiện cải tiến phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng  theo định hướng người học cùng tham gia, phù hợp với đặc điểm hoạt động giáo  dục của nhà trường như tăng cường sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tổ chức xemina, thực hành, học nhóm, tự học, tự nghiên cứu, tham quan học tập...

Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nhà trường nhằm tổ chức các hoạt động và chia sẽ kinh nghiệm dạy học, quản lý, nghiên cứu khoa học...

3. Các thành tích đã đạt được:

Năm 2007 – 2008

      a. Tập thể:       Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cấp cơ sở.

      b. Cá nhân:     01 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cơ sở.

                             09 cán bộ, giảng viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2008 - 2009:

       a. Tập thể:      Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

       b. Cá nhân:    02  chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.  

                             01  giáo viên giỏi cấp  quốc gia.

4. Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ:

    +  Từ năm 1994 đến 2005 - CN Nguyễn Viết Thường    - P. hiệu trưởng kiêm trưởng bộ môn

    +  Từ năm 2005 đến 2007 - ThS Lê Nữ Vân Thắng       - Trưởng bộ môn

    + Từ năm 2007 đến nay    - CN Trần Thị Hương            - Phó Trưởng BM (PT)

    + Từ năm 2007 đến nay    - ThS Phan Văn Phú Cường - Phó bộ môn

5. Đội ngũ cán bộ /Giáo viên:

 

HỌ VÀ TÊN:  TRẦN THỊ HƯƠNG

Học hàm - học vị:   CN Ngoại Ngữ

Chức vụ:                Phó trưởng bộ môn (PT)

Mobile:                    01697835911

Địa chỉ:                   Tổ 7 - P. Bắc Hà  - TP Hà Tĩnh.

Mail:                       lehuongcdy @gmail.com
 

HỌ VÀ TÊN:  PHAN VĂN PHÚ CƯỜNG

Học hàm - học vị:   Thạc sĩ Vật lý

Chức vụ:                Phó trưởng bộ môn

Mobile:                    0904393234

Địa chỉ:                   P. Nguyễn Du- Thành Phố Hà Tĩnh.

Mail:                       phancuong25@yahoo.com
 

HỌ VÀ TÊN:  NGUYỄN NỮ THU THỦY

Học hàm - học vị:   CN Ngoại Ngữ

Chức vụ:                Giảng viên

Mobile:                    0977055429

Địa chỉ:                   Khu TT trường CĐ Y tế Hà Tĩnh.

Mail:                       nguyenthuy226@gmail.com
 

HỌ VÀ TÊN:  TRẦN THỊ QUỲNH HOA

Học hàm - học vị:   CN Ngoại Ngữ

Chức vụ:                Giảng viên

Mobile:                    0943322786

Địa chỉ:                   Phường Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh.

Mail:                       tranquynhhoa1980@gmail.com
 

HỌ VÀ TÊN:  HỒ THỊ NHƯ TRANG

Học hàm - học vị:   CN Ngoại Ngữ

Chức vụ:                Giảng viên

Mobile:                    0942222909

Địa chỉ:                   Thành phố Hà Tĩnh.

Mail:                       honhutrang@gmail.com
 

HỌ VÀ TÊN:  : NGUYỄN THÀNH CÔNG

Học hàm - học vị:   CN Tin học

Chức vụ:                Giảng viên

Mobile:                   0908979395

Địa chỉ:                   P. Tân Giang - Thành phố Hà Tĩnh.

Mail:                       thanhcong04t1n@yahoo.com
 

HỌ VÀ TÊN:  : NGUYỄN THANH TUẤN

Học hàm - học vị:   CN Tin học

Chức vụ:                Giảng viên

Mobile:                   0947318999

Địa chỉ:                   Khu TT trường CĐ Y tế Hà Tĩnh.

Mail:                       tuancdytht@gmail.com
 

HỌ VÀ TÊN:  : TRƯƠNG SỸ NAM

Học hàm - học vị:   ThS Tin học

Chức vụ:                Giảng viên

Mobile:                   0906209229

Địa chỉ:                   P. Thạch Linh - Thành phố Hà Tĩnh.

Mail:                       namvnn76@gmail.com