Giới thiệu bộ môn

Viết bởi vogiap84 - Th11 22, 2017

LỜI GIỚI THIỆU

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

 

1. Giới thiệu chung.

Bộ môn KHCB được thành lập từ khi thành lập trường sau nhập thành bộ môn Khoa Học Cơ Bản - Y Học Cơ Sở. Tháng 12 năm 2007, được tách ra từ Bộ môn Khoa học cơ bản - Y học cơ sở của trường Trung học Y tế Hà Tĩnh, nay là trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

2. Chức năng, nhiệm vụ.

2.1. Chức năng:

Bộ môn KHCB là đơn vị hành chính cơ sở của trường, chịu sự chỉ đạo của Khoa Khoa học cơ bản – Lí luận chính trị, có chức năng và nhiệm vụ sau:

Giảng dạy các học phần Ngoại Ngữ, Tin Học, Vật lý, Lý Sinh, Sinh Học, Toán, Hóa.

Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của bộ môn trong từng học kỳ và từng năm học. Phân công nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, giảng viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo của từng người, đảm bảo cân bằng định mức lao động.

Tổ chức các hoạt động NCKH hàng năm, ứng dụng các Sáng kiến kinh nghiệm và tiến bộ khoa học vào thực tiễn công tác, giảng dạy. Tham gia các đề tài NCKH, các hội thảo khoa học; biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo (lưu hành nội bộ) một số môn học.

Quản lý trực tiếp giảng viên bộ môn, đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua cán bộ giảng viên hằng năm.

Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được nhà trường giao.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc Bộ môn.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của trường.

Nghiên cứu, đề xuất với Khoa, Hiệu trưởng và các Phòng chức năng về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học bộ môn đảm nhận. Tham mưu với nhà trường về việc bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao trình độ của giảng viên.

2.2. Nhiệm vụ:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy bằng các hình thức tự học, tự bồi dưỡng, chuyên đề, ngoại khoá, nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học.

- Không ngừng thực hiện cải tiến phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng theo định hướng người học cùng tham gia, phù hợp với đặc điểm hoạt động giáo dục của nhà trường như tăng cường sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tổ chức xemina, thực hành, học nhóm, tự học, tự nghiên cứu, tham quan học tập...

Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nhà trường nhằm tổ chức các hoạt động và chia sẽ kinh nghiệm dạy học, quản lý, nghiên cứu khoa học...

3. Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ:

+ Từ năm 1994 đến 2005 - CN Nguyễn Viết Thường - P. Hiệu trưởng kiêm trưởng bộ môn

+ Từ năm 2005 đến 2007 - ThS Lê Nữ Vân Thắng - Trưởng bộ môn

+ Từ năm 2007 đến nay - CN Trần Thị Hương - Phó Trưởng BM (PT)

+ Từ năm 2007 đến nay - ThS Phan Văn Phú Cường – Trưởng bộ môn

4. Đội ngũ cán bộ /Giáo viên:

 

thay_cuong.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:        PHAN VĂN PHÚ CƯỜNG
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Vật lí
Chức vụ:               Trưởng bộ môn
Địa chỉ:                  P. Nguyễn Du - TP. Hà Tĩnh
Mobile:                  0904393234
Email:                   phancuong25@gmail.com
Phan Văn Phú Cường  

 

t_hoang.png

 
 
HỌ VÀ TÊN:         PHAN HUY HOÀNG
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Toán
Chức vụ:               Giảng viên
Địa chỉ:                  P. Bắc Hà - TP. Hà Tĩnh
Mobile:                  09044477887
Email:                    phanhuyhoang81@gmail.com
Phan Huy Hoàng  

 

tram_anh.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:         BÙI THỊ TRÂM ANH
Học hàm - học vị:  Thạc sĩ Hóa học
Chức vụ:               Giảng viên
Địa chỉ:                  TT. Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh
Mobile:                   0945520563
Email:                     buithitramanh81@gmail.com
Bùi Thị Trâm Anh  

 

c_van.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:        NGÔ THỊ THÚY VÂN
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Sinh học
Chức vụ:               Giảng viên
Địa chỉ:                  P. Bắc Hà - Thành phố Hà Tĩnh
Mobile:                  0973100164
Email:                    thuyvancdytht@gmail.com
Ngô Thị Thúy Vân  

 

c_trang.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:         HỒ THỊ NHƯ TRANG
Học hàm - học vị: ThS Tiếng Anh
Chức vụ:               Giảng viên
Địa chỉ:                  P. Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh
Mobile:                  0942222909
Email:                    honhutrang@gmail.com
Hồ Thị Như Trang  

 

t_tuan.jpg

 
 
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN THANH TUẤN
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Tin học
Chức vụ:               Giảng viên
Địa chỉ:                  Thạch Trung - TP. Hà Tĩnh
Mobile:                  0947318999
Email:                    tuancdytht@gmail.com
Nguyễn Thanh Tuấn  

 

cho_hoa.png

 
 
HỌ VÀ TÊN:        TRẦN THỊ QUỲNH HOA
Học hàm - học vị: ThS Tiếng Anh
Chức vụ:               Giảng viên
Địa chỉ:                  P. Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh
Mobile:                  0943322786
Email:                   tranquyhoa1980@gmail.com
Trần Thị Q. Hoa  

 

anh_nam.png

 
 
HỌ VÀ TÊN:        TRƯƠNG SỸ NAM
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Tin học
Chức vụ:              Giảng viên
Địa chỉ:                 Phường Thạch Linh – Thành phố Hà Tĩnh
Mobile:                 0906209229
Email:                   namvnn76@gmail.com
Trương Sỹ Nam  
 
thuy.png
 
 
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN NỮ THU THỦY
Học hàm - học vị: ThS Tiếng Anh
Chức vụ:               Giảng viên
Địa chỉ:                  P. Thạch Quý - TP Hà Tĩnh
Mobile:                  0977055429
Mail:                      nguyenthuy266@gmail.com
Nguyễn Nữ T. Thủy  

 

thanh_cong.jpg
 
 
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN THÀNH CÔNG
Học hàm - học vị: Thạc sĩ Tin học
Chức vụ:               Giảng viên
Địa chỉ:                  P. Tân Giang - TP Hà Tĩnh
Mobile:                  0908979395
Mail:                      thanhcong04t1n@gmail.com
Nguyễn Thành Công  

 

co_tho.jpg
 
 
HỌ VÀ TÊN:         NGUYỄN THỊ CẨM THƠ
Học hàm - học vị: CN Tin Học
Chức vụ:              Giảng viên
Địa chỉ:                 Thạch Vĩnh - Thạch Hà - Hà Tĩnh
Mobile:                 0919563380
Mail:                     camtho2tin.htu@gmail.com
Nguyễn Thị C. Thơ  

 

huong_0.jpg
 
 
HỌ VÀ TÊN:        TRẦN THỊ HƯƠNG
Học hàm - học vị: CN Tiếng Anh
Chức vụ:              Giảng viên
Địa chỉ:                 P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Mobile:                 01697835911
Mail:                     lehuongcdy@gmail.com
Trần Thị Hương