Viết bởi Andy - Th9 06, 2017
ĐỀ NGHỊ HỌC SINH SINH VIÊN THEO GIÕI LỊCH
VÀ ĐẾN THAM GIA DỰ THI ĐÚNG GIỜ QUY ĐỊNH
 
Nếu đến thời gian nói trên Học sinh - Sinh viên
không đến tham gia dự thi thì coi như vắng thi.
____________________________