Đơn đăng kí dự thi SH Tin học

Viết bởi Andy - Th9 28, 2017

Xem và Download mẫu đơn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

 

           Kính gửi:

           - Hội đồng thi sát hạch “Tin học cơ bản” Trường CĐYT Hà Tĩnh

           - Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ  

 

           Căn cứ Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT ban hành theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

           Tên tôi là: .............................................................................................................................

           Ngày sinh: ............................................................................................................................

           Đơn vị công tác (Lớp học chuyên ngành):...........................................................................

           Số CMTND (hoặc giấy tờ khác theo quy định): .................................................................

           Ngày cấp..................................... , nơi cấp ..........................................................................

           Tôi đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT:

                      - Tên chứng chỉ:        Tin học cơ bản

                      - Yêu cầu bổ sung:     Nộp kèm theo 02 ảnh 4 x 6

           Tại Hội đồng thi:              Sát hạch “Tin học cơ bản” Trường CĐYT Hà Tĩnh

           Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

 

 
Hà Tĩnh, ngày…… tháng…… năm………
Người đăng ký dự thi
(Ký, ghi rõ họ tên)