Đơn đăng kí dự thi SH Tin học

Viết bởi Andy - Th9 28, 2017

Xem và Download mẫu đơn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

 

Kính gửi:

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường CĐYT Hà Tĩnh

 

Căn cứ Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT ban hành theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Tên tôi là: .................................................................................................................

Ngày sinh: ................................................................................................................

Số CMTND (Hộ chiếu): ..........................................ngày cấp………………….…

Nơi cấp ....................................................................................................................

Tôi đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT:

      - Tên chứng chỉ: Tin học cơ bản

      - Yêu cầu bổ sung: Nộp kèm theo 02 ảnh 4 x 6

Tại Hội đồng thi Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

 

 

Hà Tĩnh, ngày…… tháng…… năm 2019

Người đăng ký dự thi
(Ký, ghi rõ họ tên)