Đơn ĐK lớp "Tin học cơ bản"

Viết bởi Andy - Th9 28, 2017

XEM VÀ DOWNLOAD MẪU ĐƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------
    
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC
KỈ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
(Theo Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
 

            Kính gửi: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

            Căn cứ các nội dung được quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ các Quy định về công tác tổ thi và cấp chứng chỉ Kỉ năng sử dụng Công nghệ Thông tin, được ban hành tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

            Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh,

Tên tôi là:...........................................................................................................

Ngày sinh:..........................................................................................................

Nơi sinh: ............................................................................................................

Đơn vị công tác (Lớp học chuyên ngành): ........................................................

Số CMTND: .......................................... Ngày cấp ...........................................

            Nơi cấp:..............................................................................................................

            Tôi xin đăng ký tự nguyện tham gia học tập lớp học bổ sung kiến thức  « chuẩn Kỉ năng sử dụng Công nghệ Thông tin cơ bản » do Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tổ chức và tham gia dự thi kết thúc khóa học do Hội đồng thi Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tổ chức.

 Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của lớp học; tham gia dự thi; đóng học phí và lệ phí thi đầy đủ theo quy định hiện hành.

Nếu có gì sai sót tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                               

                                                                     Hà Tĩnh, ngày        tháng          năm  

                                                                                              NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                  (Ki, ghi rõ họ tên)