Lời giới thiệu (BM Nhi)

Viết bởi Andy - Th8 11, 2016
BỘ MÔN NHI

Bộ môn Nhi trực thuộc khoa Lâm sàng được thành lập từ tháng 5/2016 trước đây chung với bộ môn Sản gọi là bộ môn Bảo vệ BM-TE-KHHGĐ.

I. Chức năng, nhiệm vụ:
   Giảng dạy các học phần Sức khỏe trẻ em cho các đối tượng CĐĐD, CĐHS, Y sĩ và ĐDTC.          
   Tổ chức các hoạt động NCKH hàng năm, ứng dụng các Sáng kiến kinh nghiệm và  tiến bộ khoa học vào thực tiễn công tác, giảng dạy. Tham gia các đề tài NCKH, các hội thảo khoa học; biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo (lưu hành nội bộ) một số môn học.
   Quản lý trực tiếp giảng viên bộ môn, đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua cán bộ giảng viên hàng năm.
   Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của bộ môn trong từng học kỳ và từng năm học. Phân công nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, giảng viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo của từng người, đảm bảo cân bằng định mức lao động.     
   Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được nhà trường giao.        
   Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc bộ môn.        

   Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của trường.

2. Lịch sử phát triển:
   Trước đây gọi là bộ môn Bảo vệ bà mẹ - trẻ em – KHHGĐ, khi mới thành lập Bộ môn chỉ có 01 GV đến tháng 4/2016 bộ môn có 8 giảng viên Sản và Nhi, tháng 5/2016 tách thành lập bộ môn Nhi riêng trực thuộc khoa Lâm sàng có 3 giảng viên.

   Về trình độ giảng viên: có 01 Thạc sĩ và 2 giáo viên còn lại có trình độ Đại học, các giảng viên ngoài giảng dạy lý thuyết ở trường, dạy thực hành lâm sàng tại bệnh viện còn tham gia công tác chuyên môn tại Bệnh viện.

3. Trưởng, Phó Bộ môn qua các thời kỳ.
   Trần Thị Tâm 1994 - 1996
   Nguyễn Xuân Hùng1996 – 2002
   Trần Chiến Thắng2002 – 2012

   Hà Thị Hoài Nam6/2012 đến nay

4.  Đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy, đào tạo tại Bộ môn năm học 2015 - 2016
     1. Ths. Hà Thị Hoài Nam
     2. BS. Hồ Thị Kiều Hoa
     3. CN. Lê Thị Mỹ Thùy
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC:
  thang.jpg - 14.93 Kb
HỌ VÀ TÊN:        HÀ THỊ HOÀI NAM
Học hàm – học vị:   Thạc sĩ Nhi khoa
Chức vụ:                 Trưởng Bộ môn
Địa chỉ:                   P. Trần Phú – TP Hà Tĩnh
Di động:                  0915.113323
Mail:                        hthoainam@yahoo.com
        Hà Thị Hoài Nam
 
  thang.jpg - 14.93 Kb
HỌ VÀ TÊN:       HỒ THỊ KIỀU HOA
Học hàm – học vị:  Bác sĩ
Chức vụ:                Giảng viên
Địa chỉ:                  Thạch Linh - TP Hà Tĩnh
Di động:                 0988916858
Mail:                       kieuhoaho@gmail.com
        Hồ Thị Kiều Hoa
 
  thang.jpg - 14.93 Kb
HỌ VÀ TÊN:      LÊ THỊ MỸ THÙY
Học hàm - học vị: Cử nhân điều dưỡng
Chức vụ:              Giảng viên
Địa chỉ:                 Thạch Long – Thạch Hà -  Hà Tĩnh 
Di động:                0946652118
Mail:
        Lê Thị Mỹ Thùy