Lời giới thiệu phòng Tổ chức Cán bộ

Viết bởi Andy - Th6 03, 2016
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
 

1. Giới thiệu chung:

      Điện thoại liên lạc: 0393681126
1.2. Lịch sử phát triển công tác Tổ chức cán bộ: 

Từ khi thành lập trường, Công tác Tổ chức cán bộ là một bộ phận thuộc phòng Tổ chức - Hành chính. Năm 2013, do nhu cầu phát triển của trường, phòng Tổ chức - Cán bộ thành lập trên cơ sở tách ra từ Phòng Tổ chức - Hành chính theo Quyết định số 156/CĐYT-TCCB của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh ngày 10 tháng 10 năm 2013.

2. Chức năng nhiệm vụ:
* Chức năng : Tham mưu với Hiệu trưởng về
         - Công tác xây dựng  tổ chức bộ máy,quy hoạch , đề bạt, bổ nhiệm, cán bộ;
         - Công tác tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, quản lý và đánh giá đội ngũ viên chức của nhà trường;
         - Xây dựng nhiệm vụ chức trách, quan hệ công tác của các tổ chức cá nhân trong trường;
         - Công tác thi đua khen thưởng;
         - Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
         - Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ ,viên chức.
*Nhiệm vụ:
         - Chủ trì xây dựng quy định nội bộ về công tác tổ chức cán bộ, quy định quan hệ công tác và lề lối làm việc của các bộ phận trong Trường;
         - Xây dựng cơ cấu tổ chức, sắp xếp biên chế các đơn vị và bộ phận công tác thuộc Trường;
         - Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ, phát triển đội ngũ CCVC; triển khai thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, hợp đồng, thuyên chuyển, chấm dứt hợp đồng đối với CCVC-LĐHĐ;
         - Quản lí biên chế và quản lí CCVC-LĐHĐ theo quy định phân cấp, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng CCVC như cử đi học tập, thực tập, nghiên cứu, bồi dưỡng; tham mưu và thực hiện việc đánh giá CCVC hàng năm theo quy định;
         - Thường trực, tham mưu về nhân sự, giúp Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập các hội đồng thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, các ban công tác thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ của Trường và của cấp trên;
         - Tham mưu về nhân sự các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hiệu Trưởng; soạn thảo các văn bản về tổ chức nhân sự trình Hiệu trưởng phê duyệt;
         - Quản lí và cập nhật hồ sơ, lí lịch công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong Trường; lập các biểu mẫu, báo cáo thống kê nhân sự định kì theo quy định;
         - Thực hiện các chế độ chính sách cho CCVC-LĐHĐ: Bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm thân thể, hưu trí, mất sức, thôi việc, nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỉ luật;
         - Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan;

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao theo quy định của pháp luật.

3. Thành tích đã đạt được:
3.1.Tập thể.
* Danh hiệu thi đua:
         + Năm học 2013-2014 :  Tập thể lao động tiên tiến
         + Năm học 2014-2015 :  Tập thể lao động tiên tiến
* Khen thưởng:
         + Năm học 2013-2014 :  Giấy khen của Hiệu trưởng
         + Năm học 2014-2015 :  Giấy khen của Hiệu trưởng
3.2. Cá nhân
* Danh hiệu thi đua:
         + Năm học 2013-2014 :  01 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
                                                01 Lao động tiên tiến
         + Năm học 2014-2015 :  01 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
                                                01 Lao động tiên tiến
* Khen thưởng:
         + Năm học 2013-2014 :  01 Giấy khen của Sở giáo dục Đào tạo
                                                01 Giải nhất giáo viên giỏi Tỉnh
         + Năm học 2014-2015 :  01 Bằng khen của UBND Tỉnh
                                                01 Giấy khen của Sở giáo dục Đào tạo

                                                01 Giải ba giáo viên giỏi Quốc gia

4. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kì.
4.1. Từ năm 1994 đến 2005 :
          CN Nguyễn Viết Thường  - P.Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng
4.2. Từ năm 2005 đến 2012:
         CN Nguyễn Việt Thắng     - Phụ trách Công tác TCCB
4.3.Từ năm 2012 đến 2013:
         Ths Nguyễn Phi Hùng      - Phụ trách Công tác TCCB
4.4.Từ tháng 10/2013 – nay:

          Ths  Lê Nữ Vân Thắng    - Trưởng phòng TCCB

5. Đội ngũ cán bộ /Thành viên:
 v_thang-s.jpg - 34.68 Kb
HỌ VÀ TÊN:  LÊ NỮ VÂN THẮNG
Học hàm - học vị:    Thạc sĩ Sinh lí
Chức vụ:                 Trưởng phòng
Địa chỉ:                    Phường Tân Giang – Thành phố Hà Tĩnh
Mobile:                    0984717376                
Email:                      lenuvanthang@gmail.com 
    Lê Nữ Vân Thắng   
 
 nguyet_yhcs-s.jpg - 27.74 Kb
HỌ VÀ TÊN:  NGUYỄN THỊ NGUYỆT
Học hàm - học vị:    Cử nhân xét nghiệm
Chức vụ:                 Giảng viên kiêm nhiệm
Địa chỉ:                    Phường Thạch Linh – Thành phố Hà Tĩnh
Mobile:                    0914920380               
Email:                      nguyetcdythatinh@gmail.com
  Nguyễn Thị Nguyệt