Phát động thi đua năm học mới 2018-2019

Viết bởi vogiap84 - Th10 17, 2018

      UBND TỈNH HÀ TĨNH                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                     Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 9 năm 2018                 

                                         

Kính gửi: Các Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định chọn năm 2018 là năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu là tạo bước chuyển biến rõ nét, thực chất về chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của người học, thị trường lao động và doanh nghiệp.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, phát động thi đua năm học 2018 - 2019, như sau:

I. Chủ đề:

Chủ đề năm học: Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước”.

II. Nội dung thi đua

1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

Các khoa, bộ môn phải đảm bảo chất lượng đầu ra và tuyển sinh đạt chỉ tiêu đầu vào các ngành mà khoa, bộ môn mình phụ trách .

2. Phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ - Hợp tác Quốc tế phối hợp với các khoa và bộ môn rà soát, bổ sung các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội. Nâng cao chất lượng dạy học thực hành, lựa chọn dạy ngoại ngữ phù hợp đáp ứng với yêu cầu thị trường lao động.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý; đổi mới phương pháp giảng day, chú trọng phần minh họa hình ảnh qua kết nối Intenet, tăng cường dạy Thiện nguyện tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho Lưu học sinh Lào, tạo uy tín thu hút nguồn tuyển sinh.

4. Thực hiện tiết kiệm chi tiêu, chuẩn bị từng bước để tự chủ, tăng nguồn thu nhập tăng thêm hàng tháng, từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động.

5. Xây dựng hệ thống kiểm định chất lương đào tạo đạt chuẩn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tăng cường hợp tác đào tạo cho Lưu học sinh Lào, chú trọng liên kết với các trường đại học Y - Dược đào tạo chuyển tiếp cho Lưu học sinh Lào. Lựa chọn những đề tài có ý nghĩa thực triễn cho tiến hành nghiên cứu.

7. Tăng cường cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện học tập, giảng dạy, tranh thủ sự ủng hộ của Hội đồng nhân dân Tỉnh, UBND Tỉnh và các Sở, Ban, Ngành liên quan sớm triễn khai Dự án xây dựng Trường giai đoạn II, hoàn thiện Dự án xây dựng Trung tâm chăm sóc người cao tuổi.

8. Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên cả ở trong và ngoài nước. Khuyến khích giảng viên làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài và có chuyên ngành phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường. Đánh giá chất lượng cán bộ, giảng viên gắn với nâng lương và khen thưởng.

9. Triển khai tích cực đánh giá các chương trình đào tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, làm tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện nghiêm túc công tác khảo thí. Tiếp tục thực hiện quy chế ba công khai.

III. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào các nội dung trên, lãnh đạo các đơn vị cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với tình hình thực tiễn của đơn vị, tổ chức phát động, kiểm tra, sơ, tổng kết các phong trào thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và đơn vị.

2. Thường trực thi đua, khen thưởng Nhà trường tham mưu cho Hiệu trưởng cụ thể hóa các nội dung trên thành các tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua và triển khai thực hiện trong Nhà trường.

3. Cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên có trách nhiệm tham gia và thực hiện tốt các nội dung thi đua do Nhà trường phát động./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu Trưởng (để b/c);

- Các đơn vị (để t/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn