Thông báo buộc thôi học Sinh viên CĐĐD liên thông

Viết bởi Andy - Th12 11, 2019

        Quyết định về việc buộc thôi học các lớp Cao đẳng Điều dưỡng liên thông (Xem nội dung chi tiết)

       Thông báo về việc buộc thôi học 24 Sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng liên thông và kế hoạch học liên thông để cấp bằng Trung cấp thứ hai ngành Điều dưỡng (Xem nội dung chi tiết)